investigacio detall investigacio

CATRE - Anàlisi Computacional d'elements transposables i repetitius

Coordinació:

Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació:

El nostre grup d'investigació es dedica a estudiar com la biologia dels elements genètics mòbils (concretament, els retrotransposons) afecten als nostres genomes i al desenvolupament cel·lular, amb un interès específic en l'impacte sobre cèl·lules embrionaries, atès que la majoria de noves insercions en èssers humans s'acumulen en estadis inicials del desenvolupament. A més, s'analitza la influència d'aquest elements mòbils en la regulació gènica i com poden influir en patologies com tumors. Per aconseguir aquest objectiu, el grup usa mitjans bioinformàtics com per exemple seqüenciacions d'ADN, transcriptomes, immunoprecipitacions, epigenòmica... La col·laboració amb grups experimentals ens permet analitzar dades de línies cel·lulars específiques, donant-los una aproximació computacional que pot establir conclusions biològiques i suggerir nous experiments. Com objectiu final en l'aplicació vers enfermetats concretes, el grup estudia la influència dels elements mòbils genètics i la biogènesi de microARN en tumors i en la síndrome 22q11. En aquest síndrome es perd un fragment del cromosoma 11 que inclou el gen DGCR8, el qual participa en el processament dels microARN i alguns element mòbils. La síndrome 22q11 és l'enfermetat rara amb major prevalença en la població.