investigacio detall investigacio

GMM - Grup de Materials Multifuncionals

Coordinació:

Dep. de Química Inorgànica i Orgànica

Nombre de doctors: 4

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El principal interès del grup és el desenvolupament de nous materials luminescents inorgànics i híbrids orgànics-inorgànics, texturats a diferents escales, per a la seua aplicació en fotònica, energia, ceràmica i catàlisi. Ens centrem en la síntesi, caracterització i avaluació de nanoestructures (des de nanopartícules fins a pols micromètrics) que contenen ions lantànids pels seus processos òptics únics (fluorescència, fosforescència, processos no lineals, conversió ascendent i descendent...). En combinar els processos d’autoassemblatge i l’anomenada «química dolça», així com les tècniques de conformació (pel·lícules, monòlits, fibres...), es pot preveure una àmplia gamma de materials amb estructures i propietats a mida de les aplicacions previstes. Especialment rellevant per a la nostra investigació és comprendre els mecanismes de la formació de l’estructura per a proporcionar materials amb propietats millorades per a aplicacions tecnològiques específiques. Darrerament, ens hem interessat per sistemes amb propietats de conversió ascendent d’energia, capaços d’absorbir radiació infraroja (IR pròxim) i convertir-la en emissions visibles (VIS) i ultraviolades (UV), amb potencial aplicació en fotònica, en tècniques de diagnòstic per imatge, per a combustibles solars o fotocatàlisi. El nostre grup també aborda l’estudi de les propietats fotofísiques i la seua dependència amb la composició i nanoestructura dels materials, incloent-hi tant els cristalls inorgànics com els híbrids orgànics-inorgànics.