investigacio detall investigacio

GENTT - Gèneres Textuals per a la Traducció

Coordinació:

Dep. de Traducció i Comunicació

Nombre de doctors: 13

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El grup GENTT es dedica des de l’any 2000 a l’estudi de la traducció i la comunicació multilingüe en els àmbits d’especialitat medicosanitari i jurídic sobre la base del concepte de gènere textual i les diverses teoritzacions al voltant d’aquesta noció. Una de les perspectives que el grup ha abordat des dels inicis ha sigut la formal (convencions i variacions lingüístiques, textuals, terminològiques, fraseològiques, etc.) mitjançant la creació i explotació de corpora multilingües (tant d’originals com de traduccions) representatius de cada gènere textual objecte de recerca. Al llarg dels anys, a la perspectiva formal inicial s’ha anat sumant la perspectiva cognitiva en l’estudi de la comprensibilitat de determinats gèneres, com ara els adreçats a públics no experts. Recentment, el grup està analitzant la dimensió més sociocultural dels gèneres, posant el focus d’atenció entre la manifestació dels textos i les interaccions, d’una banda, i les relacions socials i culturals en què s’inscriuen, d’una altra. Tot això sense deixar de banda els aspectes ètics i legals que regulen la comunicació. En l’actualitat, l’interès del grup no es troba únicament en el mode escrit, sinó que s’amplia al mode oral i a les noves formes de comunicació multimodal i digital. Metodològicament, combinem els apropaments d’investigació qualitatius (grup de debat, entrevistes, dramatúrgies, etc.) i quantitatius (corpus i sistemes de gestió documental, enquestes, etc.), per a millorar la comunicació entre especialistes i no especialistes en els àmbits analitzats. El grup col·labora estretament amb acadèmics i professionals d’altres institucions, tant nacionals com internacionals, amb la finalitat de transferir els resultats a l’entorn productiu.