investigacio detall investigacio

SIDINUM - Sistemes Dinàmics, Modelització i Simulació Numèrica

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Matemàtiques

Nombre de doctors: 9

Àrees d'aplicació:

S’articula aquest grup al voltant d’un equip d’investigadors que han format part de l’UJI des de la seua creació, interessats en els diferents aspectes de la modelització i la simulació de fenòmens naturals mitjançant equacions diferencials ordinàries i en derivades parcials, així com en el desenvolupament d’eines per al seu estudi qualitatiu i per a la seua resolució aproximada de forma eficient alhora que es preserven les seues propietats geomètriques. A aquest nucli s’han afegit diversos joves investigadors durant els darrers anys, inicialment contractats a càrrec de diferents projectes nacionals. Es tracta d’un equip de naturalesa multidisciplinar, tant en la seua composició com en la varietat de temes d’investigació abordats, integrat en dues xarxes de recerca nacionals (DANCE-Net i Geometría, Dinámica y Teoría de Campos), amb un amplia xarxa de col·laboradors nacionals i internacionals i els membres del qual publiquen els seus resultats a les més prestigioses revistes de matemàtica aplicada i computacional. Entre les línies de treball cal destacar la simulació del comportament d’aigües someres en ports i estuaris, l’estudi de sistemes dinàmics discrets, la dinàmica dels mètodes iteratius i el desenvolupament d’algorismes d’integració geomètrica i les seues aplicacions a múltiples problemes que apareixen en la ciència i la tecnologia (mecànica clàssica i quàntica, mecànica celeste, astrodinàmica, química física, dinàmica molecular i computació quàntica).