investigacio detall investigacio

QSS - Química Sostenible i Supramolecular

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Química Inorgànica i Orgànica

Nombre de doctors: 7

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

La investigació del grup inclou àrees diverses com la química biomimètica, els materials polimèrics funcionals o la catàlisi del desenvolupament de noves eines en química sostenible. El treball amb sistemes catalítics abasta la preparació de nous lligands per catàlisi enantioselectiva, la posada a punt de processos catalítics organometàl·lics, organocatalítics i biocatalítics per a la seua aplicació en la síntesi de productes orgànics, en la producció de biodièsel i, en general, en la transformació de matèries primeres renovables, incloent-hi el diòxid de carboni. Els diferents quimio i biocatalitzadors s’han preparat utilitzant materials funcionals nanoestructurats desenvolupats pel nostre grup, especialment utilitzant líquids iònics suportats, i s’han aplicat per a obtenir processos eficients i sostenibles amb l’ús de dissolvents verds i sota condicions de flux. El treball en química biomimètica s’ha centrat recentment en l’ús de compostos seudopeptídics senzills com ara materials de partida per a la preparació de sistemes capaços de realitzar processos de reconeixement selectiu, autoassemblatge o catàlisi, però també per a la preparació de diferents «màquines moleculars». Això ha permès l’obtenció de sistemes capaços de proporcionar un alliberament controlat de substàncies actives (fragàncies i compostos d’interès farmacològic) i sensors supramoleculars, o bé obtenir informació fonamental sobre el paper dels anions per a analitzar les propietats dels sistemes peptídics a través d’interaccions supramoleculars.