ODS 16. Pau, Justícia i Institucions sòlides Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tots i construir a tots els nivells institucions eficaces i inclusives que rendisquen comptes

28/08/2023 | OCDS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’ODS 16 es centra a promoure societats pacífiques i inclusives per a assolir el desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tothom i construir, a tots els nivells, institucions eficaces i inclusives que rendisquen comptes.

Els reptes actuals plantejats per la resta d’objectius de desenvolupament sostenible suposen un desafiament per a la pau i generen un terreny fèrtil per al sorgiment de conflictes. És fonamental aconseguir la justícia i el seu corol·lari, la pau, així com facilitar el dret fonamental d’accés a la justícia per als més desfavorits, reforçar la lluita contra el narcotràfic, la corrupció i la delinqüència organitzada transnacional. També és imprescindible aplicar les noves tecnologies a l’administració de justícia, de manera que aquesta siga més ràpida, àgil i eficaç, i complisca, per tant, amb la seua doble labor de castigar el culpable i contribuir a reparar el mal causat sense demora.

L’envergadura d’aquest objectiu fa que en el procés de selecció de la ruta trobem diversos serveis i espais com són: el Rectorat, la Sindicatura de Greuges, la Càtedra UNESCO de Filosofia per la Pau i la Clínica Jurídica i Criminològica. 

El Rectorat és la màxima autoritat acadèmica i de govern a la Universitat, n’exerceix la direcció i la representa. Presideix el Consell de Direcció, el Claustre universitari i el Consell de Govern i n’executa els acords, tal com estableix l’article 67 dels Estatuts de la Universitat Jaume I.

La Sindicatura de Greuges, situada a la segona planta de l’edifici de Rectorat, és l’òrgan unipersonal de caràcter general encarregat de garantir i defensar els drets i llibertats de tots els membres de la comunitat universitària. Qualsevol persona de la comunitat universitària pot dirigir-se a la Sindicatura de Greuges i demanar la seua actuació segons els seus principis: independència i autonomia, objectivitat, imparcialitat, neutralitat i respecte. A més, aquest organisme no està sotmès a mandat imperatiu de cap instància universitària.

La Càtedra UNESCO de Filosofia per la Pau, situada a l’edifici de postgrau, va ser creada el 1999 per a fomentar un treball constant de construcció i difusió de cultures per a fer les paus en els territoris en conflicte. Pertany a la XARXA UNITWIN i a la xarxa de Càtedres UNESCO, programes internacionals que busquen fomentar la recerca, la formació i el desenvolupament de programes en totes les esferes de competència de la UNESCO. La Càtedra du a terme activitats acadèmiques, de sensibilització i de docència (màster universitari i doctorat en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament).

La Clínica Jurídica i Criminològica, situada a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, és un instrument d’aprenentatge-servei en el qual l’estudiantat practica els coneixements adquirits resolent casos pràctics reals, plantejats per sol·licitants també reals, sota la tutoria i supervisió de professorat universitari i de professionals de l’àmbit jurídic i criminològic. En el desenvolupament d’aquesta tasca s’actuarà sense ànim de lucre i sense envair les matèries en les quals es requerisca assistència de l’esmentat personal professional.

Finalment, la Secretaria General i els serveis que en depenen (la Junta Electoral, l’Arxiu General, el Registre General, l’Infocampus i l’Assessoria Jurídica) són fonamentals en el manteniment d’una institució sòlida, transparent i compromesa amb la Responsabilitat Social Universitària.