Oficina de Planificació i Prospectiva (OPP)

08/04/2024 | GPPT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Actualitat

 


Processos i activitats

Suport a la verificació dels títols oficials de grau, màster i doctorat i de les seues modificacions:

 • Participació en el control tècnic de les propostes de plans d’estudis presentades per les comissions: apartats 2.2, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 10.1 i 10.2 de les memòries de verificació de graus i màsters i apartat 3 (complements de formació) i mèrits del professorat responsable (nombre de tesis doctorals dirigides i de sexennis reconeguts) de les memòries de verificació de doctorat.
 • Estudi de sostenibilitat econòmica de les propostes de plans d’estudis de graus i màsters oficials i impacte en les àrees de coneixement implicades en la seua docència.
 • Control de la importació de la informació de plans d’estudi de grau des de les taules de l’aplicació informàtica Verifica UJI fins les taules de suport a la gestió.
 • Introducció dels plans d’estudis de màster en les taules de suport a la gestió.
 • Introducció de les modificacions dels plans d’estudis de graus i màsters en les taules de suport a la gestió

Suport a l’ordenació acadèmica dels títols oficials de grau i màster:

 • Elaboració de la Documentació per a l’organització del curs seguint les directrius del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat: calendari d’ordenació acadèmica; finançament de títols oficials de grau i màster, capacitats docents i obligacions d’assistència a l’estudiantat del professorat; reduccions de la capacitat docent i procediments relatius a l’ordenació acadèmica.
 • Negociació de l’oferta acadèmica dels títols amb els centres/comissions de titulació: administració de l’aplicació informàtica de suport a l’ordenació acadèmica dels títols (definició de l’oferta acadèmica; definició de les comparticions efectives d’assignatures; distribució de la docència entre àrees de coneixement i introducció/revisió dels límits de matrícula dels subgrups de les assignatures); assessorament als responsables acadèmics durant el procés; control de les propostes d’oferta acadèmica i elaboració d’informes per a l’aprovació de l’oferta acadèmica dels títols de grau i màster per part dels òrgans de govern.
 • Negociació de les necessitats docents amb les direccions dels departaments: elaboració de la documentació de suport; assessorament als responsables acadèmics durant el procés, recopilació dels acords de les negociacions i comunicació al Servei de Recursos Humans per a la seua gestió; elaboració de la documentació per a l’aprovació de les necessitats docents dels departaments per part dels òrgans de govern i actualització de les taules de suport al POD del professorat.
 • Gestió dels programes de suport a l’activitat del professorat: suport al professorat amb 32 crèdits de capacitat docent inicial; activitats d’investigació i d’innovació i transferència; sol·licitud de sexennis, veniae docendi, semestres sabàtics, etc.

Suport als horaris de classe i exàmens i als circuits de matrícula per a estudiants de nou ingrés en 1r curs: administració de l’assistent informàtic per a l’elaboració dels horaris de classe i exàmens i dels circuits de matrícula per part dels centres/comissions de titulació de grau; assessorament tècnic als responsables acadèmics durant el procés i control de la importació de dades des de l’assistent a les taules de suport a la gestió.

Suport al POD del professorat: administració de l’assistent informàtic per a l’elaboració del POD del professorat per part dels departaments; assessorament tècnic als responsables acadèmics durant el procés; control de la importació de dades des de l’assistent a les taules de suport a la gestió; control del POD introduït pels departaments; control de modificacions; control del procediment d’aprovació formal i elaboració d’informes relatius al POD adreçats als òrgans de govern (inicial i d’execució).

Suport a les incidències de professorat: anàlisi del seu impacte en la capacitat docent de les àrees afectades i comunicació al Servei de Recursos Humans per a la realització de les accions autoritzades pel Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat destinades a cobrir les necessitats docents generades.

Seguiment de l’activitat docent del professorat: administració de l’aplicació informàtica de suport; assessorament i resolució de dubtes a través de l’àlies seguiment_docent@uji.es i elaboració d’informes en finalitzar cadascun dels semestres.

Suport a les promocions de professorat i assessorament sobre la seua carrera docent.

Suport a l’elaboració dels pressupostos:

 • Aplicació del Pla Plurianual de Finançament vigent: estimació de les subvencions a rebre de la Generalitat Valenciana, estimació del cost màxim de personal de PDI i PAS; centralització del càlcul dels costos derivats de l’aplicació de la normativa estatal i autonòmica i càlcul dels indicadors per a l’obtenció de la subvenció addicional lligada al compliment d’objectius.
 • Pressupost ordinari dels departaments, unitats predepartamentals, centres i instituts d’investigació, incloent el pressupost bibliogràfic dels departaments i unitats predepartamentals: gestió del document de criteris; obtenció de la informació necessària per a la seua aplicació; difusió; suport a la seua revisió per part de les unitats i càlcul de la distribució resultant.
 • Finançament per objectius dels departaments, unitats predepartamentals, centres i instituts d’investigació: gestió del document de criteris; mesurament dels indicadors assignats i extracció de la informació necessària per a calcular la distribució entre les unitats.
 • Increment del cost de capítol I de PDI: estimació.

Suport al desplegament del Sistema de Direcció Estratègica de l’UJI: gestió de les direccions de projecte (nomenaments; cessaments i memòries d’activitat).


Prospectiva: elaboració d’informes diversos a instàncies dels òrgans de govern (consell de direcció, direcció/deganats de centres i direccions de departaments i instituts d’investigació) per a la presa de decisions.


Altres tasques:

 • Suport als diversos rànkings del Times Higher Education (THE).
 • Representació de l’UJI davant Consell Valencià d’Estadística.
 • Representació de l’UJI en la comissió tècnica del Sistema d’Informació de les Universitats Públiques Valencianes i suport a la seua actualització en tres tandes al llarg de l’any.
 • Secretaria de la Comissió d’Estudis i Professorat.
 • Representació en la comissió tècnica d’implantació i modificació de plans d’estudis.
 • Participació de la comissió tècnica de suport al sistema propi d’incentius al professorat.
 • Canalització i, freqüentment, atenció a les sol·licituds de tractaments especials de dades de caràcter personal.
 • Participació en l’elaboració de la memòria anual de la Secretaria General.
 • Participació en l’elaboració de l’informe “La Universidad Española en cifras” promogut per la CRUE i en diversos rànkings (U-Multirank, Fundación CyD, El Mundo, etc.).
 • Extracció de dades institucionals per a atendre peticions d’informació estadística, tant internes com externes (informe sobre la llengua de docència en graus i màsters; ajudes al transport universitari, etc.).
 • Participació activa en les convocatòries de projectes TI.
 • Supervisió de l’emissió automàtica dels certificats de docència del professorat.
 • Supervisió d’estudiantat de grau en pràctiques externes i treballs de final de grau.
 • Impartició de cursos de formació en diverses eines informàtiques (Oracle Discoverer i MS Excel).

Eines informàtiques de suport

Documentació

 

 


Enllaços d'interés


Personal del Servei

Hernández Rubert, Juan Antonio. Cap de l'Oficina de Planificació i Prospectiva
Durán Bosch, Ángel Juan. Tècnic superior de planificació  
Meseguer Costa, José Antonio . Tècnic mitjà de planificació econòmica i estratègica 
Viciano Pradas, Núria. Tècnic mitjà de planificació acadèmica 
Berbel Vera, Antonio. Gestor administratiu d'explotació d'informació corporativa 

Contacte

 •  Per a peticions d'informació relacionades amb actius propietat de l'OPP podeu fer servir aquest formulari electrònic.
 •  Per a sol·licitar canvis en els horaris de classe i exàmens de les assignatures o en el POD del professorat podeu fer servir aquest formulari.
 •  Per a qualsevol altra comunicació podeu enviar un correu alectrònic a l'àlies planificacio@uji.es

 

Informació proporcionada per: Oficina de Planificació i Prospectiva (OPP)