Presentació Fundació General de la Universitat Jaume I

02/04/2024 | Fundació General de l'UJI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Amb data 12 de desembre del 2006, la Fundació de la Comunitat Valenciana, Fundació General de la Universitat Jaume I, va quedar constituïda mitjançant la seua inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb el número 79 (C) i amb la classificació de caràcter cultural. Així mateix, van ser inscrits, en el dit Registre de Fundacions, els Estatuts pels quals es regirà la Fundació, protocol•litzats davant notari en l'escriptura de constitució de data 26 d'octubre del 2006, i el nomenament del primer Patronat de la Fundació, òrgan de govern, representació i administració de l’entitat.

Els Estatuts de la Fundació, en què es reflecteixen el seu objecte, la composició dels seus òrgans de govern i mitjançant els quals es regeix, van estar aprovats pels següents òrgans de la Universitat Jaume I: Consell de Govern núm. 1, de 17 de juliol del 2006, i Consell Social núm. 13, de 19 de juliol del 2006.

La Fundació General de la Universitat Jaume I és una entitat sense ànim de lucre, amb caràcter educatiu, cultural, científic, tècnic, esportiu, de cooperació al desenvolupament sostenible, de defensa del medi ambient, de la cultura pròpia i dels valors estatutaris, de foment de la investigació, de promoció del voluntariat i, en general, de suport a l'activitat universitària. En definitiva, la Fundació té com a objecte col•laborar amb la Universitat Jaume I en el desenvolupament i la gestió d'aquelles activitats que contribuïsquen a la millora en la prestació dels serveis universitaris.

El desenvolupament de l’objecte de la Fundació General de la Universitat Jaume I s’efectuarà, entre altres, a través d’alguna de les següents activitats:

  • Cooperar en el compliment de les funcions pròpies de la Universitat, complementant i millorant aquelles activitats realitzades per l’estructura de la Universitat o les entitats que en depenen ja existents.
  • Gestionar diverses infraestructures de la Universitat Jaume I i els serveis vinculats amb aquestes.
  • Fomentar la innovació, el desenvolupament tecnològic i la utilització de les noves tecnologies en la investigació, la docència i en la gestió.
  • Fomentar la qualitat en la gestió universitària.
  • Fomentar la inserció laboral dels estudiants i titulats universitaris.
  • Promoure el coneixement de la llengua i cultura pròpia, d’altres idiomes, i del castellà per a estrangers.
  • Promoure la realització d’activitats culturals.
  • Fomentar els valors recollits en els Estatuts de la Universitat Jaume I.
  • Fomentar la cooperació amb altres institucions, en especial en matèria de cooperació al desenvolupament.
  • Promoure la realització d’activitats i projectes conduents a la captació de fons externs per a la realització de les activitats pròpies de la Universitat.

Aquestes activitats s’exerciran amb coordinació amb les activitats ja desenvolupades per l’estructura de la Universitat i es procurarà la col•laboració entre la Fundació General de la Universitat Jaume I, els serveis universitaris i la resta d’entitats i fundacions que en depenen de la Universitat per al compliment dels seus objectius.

Són potencials beneficiaris de la Fundació els destinataris habituals dels serveis universitaris. La Fundació atorgarà amb criteris d’imparcialitat, objectivitat i no discriminació els seus beneficis a les persones o entitats que reunisquen les condicions expressades anteriorment i estime el Patronat que són legítims creditors d’aquells, d’acord amb les bases, normes o regles que establisca amb aquest propòsit.

Informació proporcionada per: Fundació General de la Universitat Jaume I