UJI

Préstec d' equips

Última modificació: 02/10/2017 | Font: Biblioteca

Tipus de material:

La biblioteca ofereix el servei de préstec del següent material a tota la comunitat universitària. Pots comprovar la seua disponibilitat fent clic en els enllaços :

El préstec dels ordinadors portàtils, auriculars, endolls, faristols, calculadores científiques, teclats de piano electrònics i e-readers es gestiona en la Mediateca mentre que els de les càmeres de vídeo i  fotografia digital i les  càmeres de videoconferència (manual) s'haurà de sol·licitar directament al personal de l’Administració i Direcció de la Biblioteca (5a planta).

*Per a la connexió a internet dels dispositius mòbils consulteu el següent enllaç

Condicions d'ús:

 • Per a sol·licitar en préstec este tipus de material l'usuari ha de llegir, omplir i firmar una sol·licitud que se li facilitarà en el mostrador d'informació de mediateca (també pots descarregar-ho ací) . Esta sol·licitud tindrà validesa d'un any acadèmic.
 • El préstec de dispositius mòbils i la resta de material és per a ús personal i amb finalitats extríctamente acadèmiques.
 • Els usuaris que tinguen sanció de préstec no podran fer ús d'aquest servei.
 • El material s'ha de prestar i tornar en el mostrador d'informació de Mediateca dins de l'horari establert.
 • El préstec d'aquests materials té una duració màxima de tres hores, amb possibilitat de renovació si en el moment de fer la devolució hi ha més equips disponibles per al préstec. Cal tindre en compte que el material prestat ha de tornar-se, com a mínim, una hora abans del tancament de la biblioteca.
 • El préstec d'e-readers té una duració màxima de quinze dies.
 • Els materials es prestaran en perfectes condicions de funcionament. En el cas que l'usuari detectara qualsevol mal funcionament en els equips o material prestat, s'haurà d'informar el personal de la biblioteca i omplir un full d'incidències.


A més, per al préstec de càmeres digitals o de videoconferència haurà de tindre's en compte:

 • Poden fer ús d'aquest servei els estudiants d'aquelles assignatures que prèviament han sol·licitat aquest servei.
 • Abans de demanar el material en préstec, el professor o professora de l'assignatura haurà de posar-se en contacte amb la Biblioteca i facilitar la llista d'estudiants autoritzats i les dates d'inici i finalització de l'activitat per a la que necessiten la càmera.
 • L'usuari ha de portar la seua pròpia targeta de memòria, DVD o qualsevol material consumible a utilitzar.
 • L'usuari que vullga sol·licitar el préstec, ha de llegir, omplir i firmar una sol·licitud que se li facilitarà en Administració i Direcció de la Biblioteca (5a planta) . A més haurà de deixar en custòdia el seu carnet de la Universitat Jaume I.
 • Les càmeres digitals o de videoconferència es presten i es tornen en Administració i Direcció de la Biblioteca (5a planta) en el següent horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
 • El préstec de càmeres té una duració màxima de tres hores, renovables en cas necessari.

 

Devolucions:

Els usuaris han de tornar els equips en el termini establit i en perfecte estat.

Supòsits

Penalitzacions

Si es torna el material amb retard o amb canvis en la configuració en el cas de dispositius mòbils.

S'aplicarà un bloqueig del servei de préstec (general) durant 10 dies. Si es reincideix s'aplicarà un bloqueig d'un mes. La tercera vegada s'aplicarà una suspensió del servei de préstec d'un any acadèmic.

Si s'ocasionen desperfectes en l'equip/material derivats d'un mal ús.

Se suspendrà el servei de préstec durant el curs acadèmic.

Si no es torna el material o s'ocasionen desperfectes greus en el mateix derivats d'un mal ús.

L'usuari haurà de reposar un equip/material de les mateixes característiques.