Dades d'investigació Guia de suport a la gestió i difusió de les dades d’investigació

18/06/2024 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

► Què són les dades d’investigació?

► Per què publicar les dades en obert?

► Com gestionar les dades d'investigació?

► On dipositar i publicar les dades d’investigació en obert?

Com citar les dades?

 

Què són les dades d'investigació?

Les definicions poden variar segons la disciplina, però, en general, entenem dades d’investigació com tot aquell material generat o recol·lectat durant el desenvolupament d’una investigació i que serveix com a evidència. La tipologia i varietat de les dades és molt ampla. Les dades poden ser numèriques, descriptives o visuals. Poden ser dades sense tractar o dades tractades i analitzades. Com a dades d’investigació s’inclouen: dades primàries (en suport paper o informàtic), qüestionaris, materials audiovisuals, quaderns de camp, quaderns de laboratori, desenvolupament de models, proves, etc. 

 

Per què publicar les dades en obert?

Un dels elements claus de la Ciència Oberta és la difusió de les dades d’investigació. Des de diferents institucions i fòrums, s’insisteix cada vegada més en el valor de les dades i els beneficis de compartir les dades en obert:

 • Accés lliure i universal a les dades, sense barreres legals ni econòmiques
 • Augmenta la difusió i, conseqüentment, la seva visibilitat i impacte
 • Afavoreix els processos de revisió i reproductibilitat de la investigació
 • Promou la ciència oberta, impulsant el coneixement i la innovació

Molts organismes finançadors inclouen com un dels seus requisits la publicació en obert de les dades d’investigació:

 • Horizon EuropeObligacions per als beneficiaris:

  • Gestionar les dades d’investigació de forma responsable i que les dades compleixen amb els principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).
  • Elaborar un Pla de gestió de dades (Data Management Plan)
  • Dipositar les dades en un repositori de confiança
  • Assegurar l’accés obert a les dades via el repositori amb una llicència CC-BY o CC-0 o equivalent.
  • Les metadades de les dades d’investigació han de ser obertes i amb una llicència CC-0 o equivalent.
 • Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) 2021-2023. Entre els principis bàsics està:

  • Accés obert als resultats de les activitats subvencionades, tant les publicacions científiques com les dades d’investigació
  • Les dades d’investigació han de complir els principis FAIR, i sempre que siga possible, s’han de difondre en obert.
 • H2020A partir de 2017, tots els projectes beneficiaris d’aquest programa tenen l’obligació de:

  • Elaborar un Pla de gestió de dades (Data Management Plan)
  • Dipositar les dades, respectant sempre la normativa relativa a les dades de caràcter personal i altres possibles excepcions, en un repositori d’accés obert. 
  • Les dades d’investigació han de complir els principis FAIR.

En l’àmbit de la Universitat Jaume I, la difusió de les dades d’investigació en obert forma part del Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Doctorat (CBPID), el  Pla d’Acció de l’Estratègia HRS4R i la Declaració institucional a favor de la promoció de l’accés obert a la Universitat Jaume I.

 

Com gestionar les dades?

Per gestionar de forma eficaç les dades d’un projecte d’investigació, recomanem seguir els passos d’aquesta infografia: Gestionar dades de recerca: bones pràctiques (Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius Universitat Politècnica de Catalunya).

Per a més informació, consulta les recomanacions sobre Bones pràctiques en la gestió de dades, que estem elaborant des del Grup de Treball de Suport a la Recerca del CSUC:

Per a la difusió de les dades en obert cal tenir sempre en compte la legislació i normativa relativa a les dades de caràcter personal i l’ètica en la investigació que l'afecte.

. Pla de Gestió de Dades

El Pla de Gestió de dades (PGD) / Data Management Plan (DMP) té com a finalitat descriure el cicle de vida de totes les dades que es generaran, recolliran o processaran al llarg de la investigació. També cal indicar la metodologia i estàndards utilitzats per a la seva descripció, i què es farà per a la difusió, conservació i preservació d’aquestes dades.

Es tracta d’un document obert, que es presenta a l’inici del projecte i es va actualitzant a mesura que avance el projecte d’investigació. És un requisit en moltes convocatòries d’ajudes.

Guies per elaborar un PGD

Per elaborar el Pla de Gestió de Dades recomanem fer ús de la plataforma ARGOS. ARGOS és una eina gratuïta i de codi obert elaborada per OpenAIRE que forma part de l'EOSC (European Open Science Cloud). Permet tant la consulta com la redacció i publicació de plans de gestió de dades i datasets. Disposa de plantilles per a la descripció de datasets. Per conèixer l'ús d'aquesta plataforma podeu consultar la guia d'usuari (en anglès), el videotutorial (en anglès) i la Guia d'ús (en castellà) elaborada per la Universitat Politècnica de València. 

Contacta amb la biblioteca@uji.es per a començar a utilitzar aquesta eina.

Més informació en la infografia 10 passos per elaborar un Pla de Gestió de Dades

 

On dipositar i publicar les dades d’investigació en obert?

A més de ser un requisit de les agències finançadores i les polítiques científiques també les revistes demanen difondre en obert les dades que acompanyen a les publicacions resultants de la investigació.

Per a la difusió de les dades d’investigació en obert, els investigadors disposen de diferents opcions, ja que la diversa tipologia, el volum o la finalitat de les dades fan que no siga possible actualment l’existència d’un únic repositori on dipositar. Segons les necessitats, pot ser més adient per a la difusió un repositori temàtic, el repositori institucional o un repositori general. És recomanable consultar en la plataforma Buscador de repositoris temàtics re3data més 15.000 repositoris de dades d'investigació disponibles en la web. Més informació: Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca. 

Actualment, la Biblioteca posa a disposició del PDI de l’UJI dos repositoris:

És molt recomanable acompanyar els datasets amb un fitxer readme en format de text senzill (readme.txt), per tal d’oferir informació per a una correcta interpretació i reutilització de les dades. Per a sol·licitar la plantilla del Readme.txt o per a dipositar les dades en algun d’aquests repositoris de dades, contacteu amb biblioteca@uji.es.

Si esteu interessats a dipositar les dades en algun d’aquests repositoris de dades, contacteu amb biblioteca@uji.es

 

Com citar les dades?

S’han de citar correctament les dades d’investigació per facilitar la seua identificació, accés, autoria i impacte.