Dades d'investigació Guia de suport a la gestió i difusió de les dades d’investigació

31/05/2022 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

► Què són les dades d’investigació?

► Per què publicar les dades en obert?

► Com gestionar les dades d'investigació?

► On dipositar i publicar les dades d’investigació en obert?

 

Què son les dades d'investigació?

Les definicions poden variar segons la disciplina, però, en general, entenem dades d’investigació com tot aquell material generat o recol·lectat durant el desenvolupament d’una investigació i que serveix com a evidència. La tipologia i varietat de les dades és molt ampla. Les dades poden ser numèriques, descriptives o visuals. Poden ser dades sense tractar o dades tractades i analitzades. Com a dades d’investigació s’inclouen: dades primàries (en suport paper o informàtic), qüestionaris, materials audiovisuals, quaderns de camp, quaderns de laboratori, desenvolupament de models, proves, etc.

 

Per què publicar les dades en obert?

Un dels elements claus de la Ciència Oberta és la difusió de les dades d’investigació. Des de diferents institucions i fòrums, s’insisteix cada vegada més en el valor de les dades i els beneficis de compartir les dades en obert:

 • Accés lliure i universal a les dades, sense barreres legals ni econòmiques
 • Augmenta la difusió i, conseqüentment, la seva visibilitat i impacte
 • Afavoreix els processos de revisió i reproductibilitat de la investigació
 • Promou la ciència oberta, impulsant el coneixement i la innovació

Molts organismes finançadors inclouen com un dels seus requisits la publicació en obert de les dades d’investigació:

 • Horizon EuropeObligacions per als beneficiaris:

  • Gestionar les dades d’investigació de forma responsable i que les dades compleixen amb els principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).
  • Elaborar un Pla de gestió de dades (Data Management Plan)
  • Dipositar les dades en un repositori de confiança
  • Assegurar l’accés obert a les dades via el repositori amb una llicència CC-BY o CC-0 o equivalent.
  • Les metadades de les dades d’investigació han de ser obertes i amb una llicència CC-0 o equivalent.
 • Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) 2021-2023. Entre els principis bàsics està:

  • Accés obert als resultats de les activitats subvencionades, tant les publicacions científiques com les dades d’investigació
  • Les dades d’investigació han de complir els principis FAIR, i sempre que siga possible, s’han de difondre en obert.
 • H2020A partir de 2017, tots els projectes beneficiaris d’aquest programa tenen l’obligació de:

  • Elaborar un Pla de gestió de dades (Data Management Plan)
  • Dipositar les dades, respectant sempre la normativa relativa a les dades de caràcter personal i altres possibles excepcions, en un repositori d’accés obert 
  • Les dades d’investigació han de complir els principis FAIR.

En l’àmbit de la Universitat Jaume I, la difusió de les dades d’investigació en obert forma part del Pla d’Acció de l’Estratègia HRS4R i la Declaració institucional a favor de la promoció de l’accés obert a la Universitat Jaume I

 

 Com gestionar les dades?

Per gestionar de forma eficaç les dades d’un projecte d’investigació, recomanem seguir els passos d’aquesta infografia: Gestionar dades de recerca: bones pràctiques (Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius Universitat Politècnica de Catalunya CC BY).

Per a més informació, consulta les recomanacions sobre Bones pràctiques en la gestió de dades, que estem elaborant des del Grup de Treball de Suport a la Recerca del CSUC:

Per a la difusió de les dades en obert cal tenir sempre en compte la legislació i normativa relativa a les dades de caràcter personal i l’ètica en la investigació que li afecte.

. Pla de Gestió de Dades

El Pla de Gestió de dades (Data Management Plan) té com a finalitat descriure el cicle de vida de totes les dades que es generaran, recolliran o processaran al llarg de la investigació. També cal indicar la metodologia i estàndards utilitzats per a la seva descripció, i què es farà per a la difusió, conservació i preservació d’aquestes dades.

Es tracta d’un document obert, que es presenta a l’inici del projecte i es va actualitzant a mesura que avance el projecte d’investigació. És un requisit en moltes convocatòries d’ajudes.

Per elaborar el Pla de Gestió de Dades recomanem utilitzar la  EinaDMP (Pla de Gestió de Dades de Recerca),   creada per a les universitats integrants del CSUC. Aquesta aplicació té plantilles adaptades als requisits de diferents entitat finançadores (H2020, ERC, Plan Estatal) i per a diferents perfils: investigadors i doctorands. Permet guardar, editar, actualitzar i exportar a pdf cada pla de gestió de dades, a més de compartir-lo amb altres investigadors. Compta amb una ajuda en línia per a cada apartat del Pla. També podeu consultar la guia Plans de Gestió de Dades (cat) (es) (eng) o el vídeo explicatiu per a PDI i per a doctorands.

Contacta amb la biblioteca@uji.es per a començar a utilitzar aquesta eina.

 

 On dipositar i publicar les dades d’investigació en obert?

A més de ser un requisit de les agències finançadores i les polítiques científiques també les revistes demanen difondre en obert les dades que acompanyen a les publicacions resultants de la investigació.

Per a la difusió de les dades d’investigació en obert, els investigadors disposen de diferents opcions, ja que la diversa tipologia, el volum o la finalitat de les dades fan que no siga possible actualment l’existència d’un únic repositori on dipositar. Segons les necessitats, pot ser més adient per a la difusió un repositori temàtic, el repositori institucional o un repositori general. Més informació: Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca.

Actualment, la Biblioteca posa a disposició del PDI de l’UJI dos repositoris:

 • Repositori UJI/UJI: Investigació: Per dipositar i difondre les dades vinculades a una publicació o qualsevol projecte d’investigació, fins 500 MB.  A cada dataset se li assigna un DOI, a més del handle.
 • ZENODO/Universitat Jaume I Research Data: per incloure conjunt de dades (datasets), codis de software, etc. amb una mida superior a 500 MB fins 50 GB. A cada dataset se li assigna un DOI.

És molt recomanable acompanyar els datasets amb un fitxer readme en format de text senzill (readme.txt), per tal d’oferir informació per a una correcta interpretació i reutilització de les dades. Per a sol·licitar la plantilla del Readme.txt o per a dipositar les dades en algun d’aquests repositoris de dades, contacteu amb biblioteca@uji.es

Si esteu interessats en dipositar les dades en algun d’aquests repositoris de dades, contacteu amb biblioteca@uji.es