UJI

Dades d'investigació

Guia de suport a la gestió i difusió de les dades d’investigació

Última modificació: 19/05/2017 | Font: Biblioteca

 

► Què són les dades d’investigació?

► Per què publicar les dades en obert?

► Com fer un Pla de gestió de dades?

► On dipositar les dades d’investigació?

► Com citar les dades?

 

► Què són les dades d’investigació?

Les definicions poden variar segons la disciplina, però, en general, entenem dades d’investigació com tot aquell material generat o recol·lectat durant el desenvolupament d’una investigació i que serveix com a evidència.

La tipologia i varietat de les dades és molt ampla. Les dades poden ser numèriques, descriptives o visuals. Poden ser dades sense tractar o dades tractades i analitzades. Com a dades d’investigació s’inclouen: dades primàries (en suport paper o informàtic), qüestionaris, materials audiovisuals, quaderns de camp, quaderns de laboratori, desenvolupament de models, proves, etc.

 

► Per què publicar les dades en obert?

Des de diferents institucions i fòrums, s’insisteix cada vegada més en el valor de les dades i els beneficis  de compartir les dades en obert:

  • Accés lliure i universal a les dades, sense barreres legals ni econòmiques
  • Augmenta la difusió i, conseqüentment, la seva visibilitat i impacte
  • Promou la ciència oberta, afavorint el coneixement i la innovació

Els organismes finançadors comencen a incloure com un dels seus requisits la publicació de les dades d’investigació en obert:

  •  H2020: Open Research Data Pilot. Aquest programa pilot requereix als participants que elaboren un Pla de gestió de dades (Data Management Plan) i dipositen les dades, sempre que les condicions ho permeten, en un repositori d’accés obert, per tal que aquestes dades puguen ser reutilitzades en futures investigacions.  Més informació a: Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020
  • A partir de l’1 de gener de 2017, tots els projectes d’investigació del programa H2020  de la Unió Europea, publicaran les seves dades en accés obert (respectant sempre la normativa relativa a les dades de caràcter personal i altres possibles excepcions). Comunicació COM/2016/0178 de la Comissió Europea

Per a la difusió de les dades en obert cal tenir sempre en compte la legislació i normativa relativa a les dades de caràcter personal que li afecte.

 

► Com fer un Pla de gestió de dades?

El Pla de Gestió de dades (Data Management Plan) té com a finalitat descriure el cicle de vida de totes les dades que es generaran, recolliran o processaran al llarg de la investigació. També cal indicar la metodologia i estàndards utilitzats per a la seva descripció, i què es farà per a la difusió, conservació i preservació d’aquestes dades.

Es un document obert que s’actualitzarà a mesura que avance el projecte d’investigació. La primera versió s’ha d’entregar durant els primers 6 mesos.

Prenent com a punt de partida les Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020​​ (versió 3.0, juliol 2016), us presentem un document d’ajuda  per elaborar un Pla de Gestió de Dades (versió en anglès), elaborat pel Grup de Treball de Suport a la Recerca del CSUC, del que la Biblioteca forma part.

Per elaborar el Pla de Gestió de Dades us recomanem l’eina Pla de Gestió de Dades de Recerca, una adaptació del DMP Online (Digital Curation Centre) per a les universitats integrants del CSUC. Permet guardar, editar, actualitzar i exportar a pdf cada pla de gestió de dades, a més de compartir-lo amb altres investigadors. Compta amb una ajuda en línia per a cada apartat del Pla.

Contacta amb la biblioteca@uji.es per a començar a utilitzar aquesta eina.

 

► On dipositar les dades d’investigació?

A partir de 2017, tots els projectes finançat per H2020 hauran de dipositar les seves dades en accés obert (Infografia: Open Research Data in Horizon2020 ).

Per ajudar a decidir on dipositar les dades d’investigació, us presentem unes Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca.

Si esteu interessats en dipositar les dades en el Repositori UJI, contacteu amb biblioteca@uji.es

 

► Com citar les dades?

Per a una correcta identificació i localització de les dades, vegeu les recomanacions de DataCite

  • Creador (Any de publicació): Títol. Editor. Identificador

En els casos que es considere també es pot  incloure informació sobre la versió i tipus de recurs.

  • Creador (Any de publicació): Títol. Versió. Editor. Tipus de recurs. Identificador
     

Per a més informació sobre la gestió de dades d’investigació, contacteu amb biblioteca@uji.es