UJI

Plagi

Última modificació: 07/12/2020 | Font: Biblioteca

 

S’entén per plagi la reproducció total o parcial d’un contingut protegit per drets d’autor sense fer referència a la seua autoria o a la font de procedència. 

El codi ètic de l’UJI estableix com un dels estàndards d’exigència a observar per la comunitat universitària l’autoria i la honestedat acadèmica.

                                      

 

Com evitar el plagi?

Per evitar el plagi es recomana:

 • Elaborar arguments propis a partir de les fonts consultades.
 • Citar correctament: posar el text entre cometes (“...”) indicant clarament autor i procedència.
 • Elaborar referències bibliogràfiques al final del treball.

Per a més informació:

També es pot consultar aquests tutorials:

 

Programes per detectar el plagi

La Universitat Jaume I compta amb el servei d’antiplagi  TURNITIN, orientat a diferents tipologies d’usuaris.

 • Per a usos de docència: TURNITIN està integrat com una funcionalitat dins Aula Virtual. En poden fer ús els professors/es que hagen creat un curs per a revisar els treballs dels estudiants. El professorat ha d'activar la funcionalitat prèviament, però només l'estudiant pot enviar el seu propi treball per a ser analitzat.
 • Per a usos d’investigació i publicació: iThenticate

 

Qui pot utilitzar el programa iThenticate?

Poden fer ús el PDI, PAS i doctorands i doctorandes (en aquest últim cas s'encarrega l'Escola de Doctorat) per a:

 • Revisar tesis doctorals, quan s’inicie el tràmit d’experts.
 • Rrevisar textos prèviament a la seva acceptació per part dels editors de revistes UJI i del Servei de Publicacions UJI.
 • Revisar textos abans d’enviar-los a una editorial externa. Només es pot fer una revisió per document.

No es pot utilitzar el programa per a altres usos diferents.

 

Com utilitzar el programa iThenticate?

PDI i PAS envia el següent formulari, marcant una de les tres opcions d’ús anteriorment indicades:

 

Cal tindre en compte els següents requisits per enviar un document per a revisar:

 • Versió definitiva del document.

 • Tipus d'arxiu: PDF amb text cercable. Es important comprovar que es poden buscar paraules dins el document, ja que si és un PDF imatge, no es pot revisar.

 • Tamany mínim: 20 paraules

 • Tamany màxim: 100 MB, amb un màxim de 400 pàgines.

El programa elabora un informe de similituds, indicant les parts del text coincidents amb altres textos, les fonts d’on s’han extret i el percentatge total de coincidències. Per tant, l’informe és una eina d’ajuda, no estableix si hi ha plagi.

La Biblioteca no determina en cap cas si és plagi o no. La decisió sobre plagi és del propi usuari després de valorar tots els factors a tenir en compte.

 

Contacte biblioteca@uji.es

 

Guia d’ús del programa iThenticate

Com interpretar els resultats de l’informe (vídeo en anglès)