UJI

Normativa de la Docimoteca

Última modificació: 12/07/2019 | Font: Biblioteca

La Docimoteca és una sala on es localitza el material psicotècnic i d'avaluació psicològica i psicoeducativa. És, al mateix temps, un servei i un laboratori docent on es troba el material ordenat i classificat.

La docimoteca es troba a la planta 0 de l'edifici de la biblioteca

El conjunt del material que hi ha consisteix en tests, escales, bateries, qüestionaris de les diferents àrees de la psicologia i la psicopedagogia, com ara: intel·ligència, aptituds, desenvolupament, personalitat, llenguatge, memòria, percepció, neuropsicologia, rendiment, clima i organització, interessos i motivació, dificultats i trastorns, etc. També es disposa de material d'intervenció.

Ateses les característiques especials d'aquest tipus de material s'ha establit la següent normativa de préstec i consulta:

Serveis que presta la Docimoteca:

 • Assessorament i informació de les diferents proves
 • Consulta de les proves en la sala de la docimoteca
 • Préstec de proves psicològiques i psicoeducatives
 • Suport a les pràctiques educatives d'aula o laboratori en matèria de avaluació psicològica i psicoeducativa
 • Localització de proves no comercialitzades

Com es pot consultar el catàleg de proves disponibles:

 • Accés al catàleg
 • La consulta de les proves es pot realitzar per títol, autor, matèria, paraula clau, signatura i ISBN...
 • Si feu una cerca per la matèria «Avaluació psicològica» podreu obtenir una llista de tot el material de què es disposa a la docimoteca. La cerca també es pot fer per matèries concretes, com per exemple: personalitat-test, intel·ligència-test, tests psicològics per a infants...
 • Consultant al personal de la docimoteca

Consulta:

 • El material de la docimoteca el poden consultar totes les persones interessades en aquestes matèries
 • La prova que es desitja consultar s'ha de sol·licitar al personal de la docimoteca i davant de l'usuari s'ha de comprovar que la prova és completa
 • La consulta es fa en la sala de la docimoteca i s'ha d'emplenar un full amb les dades de l'usuari i del material o materials objecte de la consulta

Préstec: 

 
Requisits per al préstec

       Usuaris membres UJI

 • Professorat dels departaments de Psicologia i Educació: no cal autorització per al préstec
 • Estudiants de Màster i Doctorat: no cal autorització per al préstec
 • Professorat d'altres departaments: cal sol·licitar autorizació a l'adreça: moro@uji.es
 • Estudiants de grau: cal sol·licitar autorizació pel formulari

       Usuaris externs UJI

 • Professionals titulats en els camps de la psicologia i l'educació que col·laboren amb la Universitat Jaume I: estar inclosos en el llistat elaborat per l'USE
 • Professionals externs sense vincle amb la Universitat Jaume I: estar col·legiats al Col·legi Oficial de Psicòlegs i inscrits com a AlumniSauji 
 • Qualsevol altre usuari sense cap vincle amb la universitat: estar inscrits com a AlumniSauji  i estar autoritzats per el/la director/a de la Docimoteca

        Procediment de préstec:

 • El personal de la docimoteca ha de revisar l'estat de la prova objecte de préstec i comprovar que l'usuari està autoritzat a fer la consulta. L'usuari ha d'emplenar el full d'autorització en el qual signa el seu compromís d'utilitzar les proves atenent les recomanacions del codi ètic i deontològic de Col.legi Oficial de Psicòlegs.
 • Les persones que vulguen traure en préstec alguna prova i no disposen de carnet de l'UJI o SAUJI i no estén incloses en el llistat elaborat per l'USE, deuran sol·licitar en primer lloc autorització a l'adreça de la docimoteca explicant els motius pels quals sol·licita el préstec. En tots els casos de personal extern, una vegada tinga l'autorització, cal omplir una fulla especial al taulell de préstec de la biblioteca, en la qual cal adjuntar una fotocòpia del DNI. Una vegada realitzada l'autorització, l'usuari es dirigirà al personal de la docimoteca per a la formalització del préstec
 • La devolució i la renovació de la prova s'ha de fer a la docimoteca.

        Període de préstec:

 • Estudiants: 1 prova durant 7 dies
 • Professorat: fins a 3 proves i durant 15 dies
 • Usuaris externs a l'UJI autoritzats: fins a 2 proves durant 7 dies

Renovacions:

 • Professorat i estudiants de l'UJI, s'ajustaran a la normativa de l'UJI, sempre que el material no haja sigut sol·licitat per un altre usuari
 • Usuaris externs, fins a dues renovacions per curs acadèmic

Consumibles, usos i perfils:

 • La utilització de consumibles es restringís a 10 per prova per curs acadèmic per al professorat dels departaments de Psicologia i Educació i d'altres departaments
 • La utilització de consumibles es restringís a 3 per prova per curs acadèmic per a estudiants i usuaris externs
 • La utilització d'usos d'una mateixa prova per usuari es restringís a 3 per prova cada curs acadèmic
 • La utilització de correccions d'una mateixa prova per usuari es restringís a 3 per prova cada curs acadèmic

Pràctiques educatives d'aula o laboratori: 

 • El professorat ha d'enviar un correu electrònic a docimoteca@uji.es amb una llista dels alumnes que poden utilitzar el servei de préstec.
 • El professorat que necessite material fungible per a la realització de les pràctiques docents ha d'enviar un correu electrònic a la docimoteca indicant la prova i el nombre d'exemplars (de la prova i del material fungible) que necessita amb dues setmanes d'antelació.

Fulls de sol·licitud i adquisició: 

Des dels següents enllaços podeu accedir als fulls d'autorització (documents Word) pertinents per a la sol·licitud de préstecs de test, autoritzacions especials i sol·licitud de material fungible per a les pràctiques docents: