UJI

Com citar els documents del Portal del Coneixement Obert

Última modificació: 16/05/2018 | Font: Biblioteca

Per garantir els drets de l’autor i per garantir l’ honestedat acadèmica, és important citar correctament tots els documents que es reutilitzen per treballs i publicacions. Aquestes recomanacions  també són útils per a tots els documents que estan en accés obert .

El primer pas és triar l’estil de citació (UNE-ISO 690, APA, Chicago, etc.). Cada estil ofereix unes normes segons el  tipus de recurs: llibre, article de revista, tesis, web, blog, etc.

Encara que hi  ha diferències entre els diferents estils, en tots els casos cal identificar autoria, títol, data d’edició i altres dades que permeten la identificació exacta del recurs (número, pàgines, data de consulta, URL o identificadors permanents).

El més recomanable per citar els documents en accés obert és utilitzar els identificadors permanents en lloc de la url, ja que, com el seu nom indica, els identificadors asseguren la seua identificació i localització permanent. Mentre que les URL poden canviar, els identificadors permanents són unívocs i estables.

Els dos identificadors permanents que es poden trobar en els documents del Repositori UJI són: 

  • URI: Uniform Resource Identifier. En el Repositori institucional s’utilitza el sistema handle. S’escriu en format de url i consta de un prefix, que identifica el productor, l’UJI, (10234) i un sufix, que identifica cada document digital. Exemple: http://hdl.handle.net/10234/168967  S’assigna a tots els documents que s’introdueixen al Repositori UJI
  • DOI: Digital Object Identifier  També s’escriu en format de url i consta de un prefixe que identifica la Universitat Jaume I ( 10.6035) i un sufix, que identifica el document. Exemple: http://dx.doi.org/10.6035/Sapientia126. El DOI s’assigna a: publicacions UJI (llibres i revistes) ; tesis doctorals; materials docents OCW o MOOC.

En els documents amb els dos identificadors, es recomana utilitzar el DOI.

Per als recursos del Portal del Coneixement Obert que no tenen identificador permanent cal  utilitzar la URL.

Com a exemple, l’estil de citació adoptat pel Servei de Publicacions UJI és el format Chicago Autor-Data.