UJI

Diferència entre màster universitari i propi

Última modificació: 08/02/2016 | Font: AlumniSAUJI

Màster universitari 

Els màsters universitari o oficials són programes impartits per universitats o centres adscrits a aquestes. Comprenen entre 60 i 120 crèdits ECTS (European Credit Transfer System), que equivalen a un o dos anys de duració. Estan acreditats per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), i aprovats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, pel que tenen validesa a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Per a accedir a qualsevol màster oficial es necessita estar en possessió d’un títol oficial de grau o equivalent.

Des del punt de vista de la seua organització, existeixen tres tipologies de màster oficial:

  • Màsters universitaris, organitzats i impartits per una única universitat.
  • Màsters interuniversitaris, programes organitzats de forma conjunta entre dues o més universitats del nostre país.
  • Màsters Erasmus Mundus, títols impartits per un consorci internacional d’universitats format, com a mínim, per tres centres d’educació superior de tres països diferents. Un d’ells, almenys, ha de ser un país membre de la Unió Europea.

Des del punt de vista del seu contingut, existeixen màsters professionalitzant (alguns d’ells amb atribucions professionals) i màsters d’investigació.

Màster propi

Formació amb què es busca complementar l’oferta de màsters inclosos en el Catàleg de Títols Universitaris Oficials. Tenen un enfocament predominantment pràctic, especialitzat i basat en les necessitats del mercat laboral. Es dirigeixen fonamentalment a titulats/des universitaris. La seua duració és semblant a la dels màsters oficials (60 ECTS, aproximadament).

 

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI