Memòries

12/08/2022 | Assesoria Jurídica
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'Assessoria Jurídica ha d’elevar anualment a la Secretària General una memòria, en la qual s'arreplegue l'activitat del període i en la qual puguen fer-se observacions sobre el funcionament de la Universitat que resulten dels assumptes evacuats i els suggeriments de disposicions o mesures que s’haurien adoptar per al millor funcionament d’aquestes.

Informació proporcionada per: Assessoria Jurídica