Accés a estudis de màster universitari

20/05/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

1. Requisits generals

Les persones sol.licitants han d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, de:

Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES) sense haver d’homologar del seu títol.

2. Requisits específics i criteris d’admissió

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol podrà determinar criteris específics d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l’apartat Màsters universitaris.

3. Documentació

La documentació es puja al servidor de la Universitat Jaume I a través de la mateixa aplicació de preinscripció. El format recomanat és PDF encara que s’admeten altres formats (imatge i documents de text). Cal tenir en compte que cada un dels documents (títol, currículum, etc.) s’ha de pujar en un arxiu diferent, independentment de les pàgines de què conste, ja que així ho exigeix el formulari web.

Via 5. Titulació universitària oficial obtinguda en un país de fora de l’espai europeu d’educació superior (EEES) 

  • DNI, NIE, passaport, altres.
  • Títol i certificat acadèmic oficial amb nota mitjana. 1, 2
  • Declaració d’equivalència de nota mitjana MECD (punxeu ací).
  • Carta de la universitat on ha obtingut el títol que li permet accedir al màster, en la qual s'acredite que, al seu país, aquesta titulació faculta per continuar estudis de postgrau (màster o doctorat) (model carta).1  

  • Credencial d’homologació (requisit obligatori per accedir al màster d'Advocacia).
  • Curriculum normalitzat.

  ______________________________________________________________

Podeu consultar altres víes de accés en aquest enllaç
La documentació ha d’estar traduïda a una de les llengües oficials de l’UJI. Consulteu l’apartat Traducció de documentació.
2 La documentació ha d’estar legalitzada. Consulteu l’apartat Vies de legalització.

Diferència entre homologació i legalització

L’homologació d’una titulació i la legalització d’aquesta són dos procediments distints que tenen diferents efectes legals.
La legalització és el procés pel qual les autoritats d’un país acrediten que el títol és vàlid i ha sigut expedit per l’autoritat competent. En la major part de països aquest procés s’identifica amb la Postil·la de la Haia.
L’homologació és un procés pel qual el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport espanyol equipara una titulació d’una universitat de fora de l’EEES a la corresponent titulació espanyola, a l’efecte de l’exercici de la professió a Espanya.

 

4. Taxa d'equivalència


Les persones que sol·liciten l’accés a estudis de màster i estiguen en possessió d’un títol universitari estranger corresponent a un sistema educatiu de fora de l’EEES i no el tinguen homologat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport espanyol, en el moment de realitzar la preinscripció han d’abonar obligatòriament la taxa establida en el decret de taxes; per al curs acadèmic 2018/19 l’mport de la taxa és de 155,22 euros.

Aquest tràmit és indispensable per a completar el procés de preinscripció. La forma de pagament és mitjançant VISA o MasterCard, i com a màxim us podeu preinscriure en quatre màsters amb un sol pagament.

En el formulari de preinscripció hi ha instruccions clares sobre l’abonament d'aquesta taxa.

 

5. Calendari de preinscripció i matrícula

En aquest enllaç podeu consultar el calendari de preinscripció i matrícula per a màsters universitaris

6. Preinscripció

La preinscripció és el procediment de sol.licitud i admissió pel qual s’ordenen les sol.licituds i s’adjudiquen les places ofertades.
L’alumnat es pot preinscriure en un màxim de quatre màsters universitaris.
Tenint en compte que la preinscripció a màsters universitaris s’ha de realitzar mitjançant un formulari electrònic, el primer pas del procés consisteix a disposar d’un nom d’usuari i contrasenya vàlids.

Obtenció de nom d’usuari i contrasenya

Hi ha tres possibles situacions:

  • No tinc nom d’usuari ni contrasenya: podeu obtenir un nom d’usuari i contrasenya amb les vostres dades (DNI/NIE, nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon mòbil) en aquest enllaç.

Més informació i ajuda  

  • No recorde el nom d’usuari i/o la contrasenya: recupereu el nom d’usuari i la contrasenya en aquest enllaç.

En el termini de 24 hores com a màxim des de la sol·licitud, o el dia laborable següent si és dia festiu, rebreu un SMS amb instruccions per a recuperar el nom d’usuari i la contrasenya.

 

Quan hages finalitzat la teua preinscripció rebràs un correu comunicant-te si has superat el procés d'admissió al màster. Posteriorment, podràs iniciar el procés de matrícula en un màster universitari.

 

-L’avaluació de les sol·licituds correspon a la comissió de titulació del màster. Qualsevol consulta o reclamació sobre les admissions s’ha de dirigir per escrit a la comissió.

-La publicació de les llistes d'admesos es farà a la página web de la universitat  en les dates assenyalades en el calendari. 

-Per a qualsevol dubte sobre el procés de preinscripció, contacteu amb study@uji.es

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions