Taxes administratives d'avaluació i proves, expedició de títols acadèmics i secretaria. Curs 2022/2023 Decret 123/2022, de 23 de setembre del Consell - DOGV 4 d'octubre de 2021

04/10/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Avaluació i proves

 • Proves d’aptitud per a l’accés a la universitat: 70,38 €
 • Proves d'aptitud ( homologació títols estrangers): 129,36 €
 • Cursos tutelats ( homologació títols estrangers): 14,79 € per crèdit matriculat
 • Matrícula per tutela acadèmica dels programes de doctorat RD 99/2011: 270 €
 • Examen de la tesi doctoral: 129,36 €
 • Estudi de sol·licituds de convalidació d’assignatures o de reconeixement de crèdits corresponents a estudis estrangers: 129,36 €
 • Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats estrangers sense títol homologat: 139,70 €
 • Proves d'aptitud per a l'accés al Màster Universitari en Professor/a d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes: 70,38€

Expedició de títols acadèmics

 • Títol de diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o Mestre + SET: 97,97 €
 • Títol de llicenciat, arquitecte  o enginyer + SET: 167,62 €
 • Títol oficial de grau: 167,62 €             
 • Títol oficial de màster: 190,86 €
 • Títol de doctor: 202,68 €
 • SET (Suplement Europeu al Títol): 31,63 €
 • Diploma acreditatiu d’estudis avançats: 66,36€

Secretaria

 • Obertura d'expedient per inici d’estudis en un centre i trasllat, així com expedició de certificats acadèmics: 24,61 €
 • Compulsa de documents: 9,62 €
 • Expedició de duplicats de targetes de proves d’aptitud per a l’accés a la universitat: 9,62€
 • Expedició, manteniment o actualització de carnet universitari: 5,28 €
 • Enviament de títols:
  • Enviament amb destinació Espanya: 13,50 €
  • Enviament amb destinació Europa: 27 €
  • Enviament amb destinació resta de països: 45 €
Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudis i Formació Permanent