Taxes administratives d'avaluació i proves, expedició de títols acadèmics i secretaria. Curs 2023/2024 Decret 118/2023, de 4 d'agost del Consell - DOGV 8 d'agost de 2023

06/09/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Avaluació i proves

 • Proves d’aptitud per a l’accés a la universitat: 78,20 €
 • Proves d'aptitud ( homologació títols estrangers): 143,73 €
 • Cursos tutelats ( homologació títols estrangers): 16,43 € per crèdit matriculat
 • Matrícula per tutela acadèmica dels programes de doctorat RD 99/2011: 300 €
 • Examen de la tesi doctoral: 143,73 €
 • Estudi de sol·licituds de convalidació d’assignatures o de reconeixement de crèdits corresponents a estudis estrangers: 143,73 €
 • Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats estrangers sense títol homologat: 155,22 €
 • Proves d'aptitud per a l'accés al Màster Universitari en Professor/a d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes: 78,20 €

Expedició de títols acadèmics

 • Títol de diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o Mestre + SET: 108,66 €
 • Títol de llicenciat, arquitecte  o enginyer + SET: 186,24 €
 • Títol oficial de grau: 186,24 €             
 • Títol oficial de màster: 212,07 €
 • Títol de doctor: 225,20 €
 • SET (Suplement Europeu al Títol): 35,14 €
 • Diploma acreditatiu d’estudis avançats: 73,73€

Secretaria

 • Obertura d'expedient per inici d’estudis en un centre i trasllat, així com expedició de certificats acadèmics: 27,34 €
 • Compulsa de documents: 10,69 €
 • Expedició de duplicats de targetes de proves d’aptitud per a l’accés a la universitat: 10,69 €
 • Expedició, manteniment o actualització de carnet universitari: 5,87 €
 • Enviament de títols:
  • Enviament amb destinació Espanya: 15 €
  • Enviament amb destinació Europa: 30 €
  • Enviament amb destinació resta de països: 50 €
Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudis i Formació Permanent