UJI

Accés amb titulació universitària de grau o títol equivalent

Última modificació: 27/03/2015 | Font: Infocampus

Els alumnes que estiguen en possessió d'una titulació de grau o equivalent o e d'un títol universitari oficial de diplomat, arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a tècnic/a, llicenciat/da, arquitecte/a o enginyer/a, corresponents a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris, poden demanar ingrés en el primer curs d'estudis universitaris de grau mitjançant el procediment de preinscripció universitària.
Pel contingent de titulats se reserva el 3% de les places oferides en primer curs.


En el cas que hi hagi més sol.licituds que places entraran aquells estudiants/es amb millor nota mitjana d'expedient universitari.