Requisits formatius complementaris previs a l'homologació de títols estrangers

09/11/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Informació general destinada a titulats estrangers, espanyols o estrangers amb títol expedit per una universitat estrangera, als qui el Ministeri d'Educació i Formació Professional no haja homologat directament els estudis universitaris cursats, per no ser equivalents al títol espanyol de Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer o Grau, que hagen de superar uns requisits formatius complementaris d'aquelles matèries en què, segons aquest Ministeri, s'hagen trobat deficiències de formació.

Matrícula i taxes

Les persones interessades a realitzar els requisits formatius complementaris en aquesta Universitat, una vegada emesa la resolució del Ministeri d'Educació, i abans de la formalització de la matrícula, han de demanar informació sobre els requisits formatius complementaris indicats pel Ministeri d'Educació mitjançant una sol·licitud dirigida a la Facultat o Escola corresponent.

Han de presentar la següent documentació al Registre General de la Universitat, ubicat en InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre), Àgora Universitària - Locals 14-15 o a través del Registre electrònic UJI:

  • Instància de sol·licitud d'informació (en format PDF*) per a la superació dels requisits formatius complementaris, dirigida al deganat/direcció de l'escola que té implantada la titulació objecte de l'homologació.
  • Fotocòpia del document nacional d'identitat/passaport.
  • Fotocòpia de la resolució del Ministeri d'Educació sobre la realització dels requisits formatius complementaris.
  • Fotocòpia del certificat on consten els requisits formatius complementaris superats en una altra universitat, si escau.

En el termini de 15 dies des de la recepció de la documentació, el centre ha de notificar a la persona interessada i al Servei de Gestió de la Docència i Estudiants (SGDE) la resposta a la informació sol·licitada.

Si la persona interessada mostra la seua conformitat a l'informe previ, s'ha de dirigir al SGDE per a presentar una sol·licitud de matrícula (en format PDF*) per al requisit formatiu complementari indicat en l'informe del centre i pagar l'import corresponent que per a aquest curs, segons el decret anual de taxes, és de 129,36 euros per a prova d'aptitud i en cas de curs tutelat el pagament serà de 14,79 euros per crèdit matriculat.

Adreces d'interès

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Telf. 964728526 - fcje@uji.es 
Facultat de Ciències Humanes i Socials. Telf. 964729816 - fchs@uji.es
Facultat de Ciències de la Salut. Telf. 964387721 - fcs@uji.es
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Telf. 964729051 - estce@uji.es

Normativa i Sol·licituds

Informació proporcionada per: InfoCampus