UJI

Requisits formatius complementaris per a l'homologació de títols estrangers

Última modificació: 05/12/2017 | Font: InfoCampus

Informació general destinada a titulats estrangers, espanyols o estrangers amb títol expedit per una universitat estrangera, als qui el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (d'ara endavant MECE) no haja homologat directament els estudis universitaris cursats, per no ser equivalents al títol espanyol de Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer o Grau, que hagen de superar uns requisits formatius complementaris d'aquelles matèries en què, segons aquest Ministeri, s'hagen trobat deficiències de formació.

Matrícula i taxes

Les persones interessades a realitzar els requisits formatius complementaris en aquesta Universitat, una vegada emesa la resolució del MECE, i abans de la formalització de la matrícula, han de demanar informació sobre els requisits formatius complementaris indicats pel MECE mitjançant una sol·licitud dirigida a la Facultat o Escola corresponent.

Han de presentar la següent documentació en Registre General de laª 1 planta de Rectorat:

  • Instància de sol·licitud d'informació (en format PDF*) per a la superació dels requisits formatius complentaris, dirigida al deganat/direcció de l'escola que té implantada la titulació objecte de l'homologació.
  • Fotocòpia del document nacional d'identitat/passaport.
  • Fotocòpia de la resolució del MECE sobre la realització dels requisits formatius complementaris.
  • Fotocòpia del certificat on consten els requisits formatius complementaris superats en una altra universitat, si escau.

En el termini de 15 dies des de la recepció de la documentació, el centre ha de notificar a la persona interessada i al Servei de Gestió de la Docència i Estudiants (SGDE) la resposta a la informació sol·licitada.

Si la persona interessada mostra la seua conformitat a l'informe previ, s'ha de dirigir al SGDE per a presentar una sol·licitud de matrícula (en format PDF*) per al requisit formatiu complementari indicat en l'informe del centre i pagar l'import corresponent que per a aquest curs, segons el decret anual de taxes, és de 143,73 euros per a prova d'aptitud i en cas de curs tutelat el pagament serà de 16,43 euros per crèdit matriculat.

Adreces d'interès

Negociat de Convalidacions. SGDE. Edifici Rectorat.  Telf. 964728846/47
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Telf. 964728526 - fcje@uji.es 
PROVES D'APTITUD PER A DRET
Facultat de Ciències Humanes i Socials. Telf. 964729816 - fchs@uji.es
Facultat de Ciències de la Salut. Telf. 964387721 - fcs@uji.es
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Telf. 964729051 - estce@uji.es

Normativa i Sol·licituds