UJI

Premis a l'Excel·lència Acadèmica Ernest Breva

Última modificació: 17/10/2018 | Font: InfoCampus

El programa de Premis a l'Excel·lència Acadèmica Ernest Breva va ser aprovat pel Consell de Govern núm.19, de 26 de gener de 2012, i s'atorguen cada any.

 

 

 

 

Premis subvencionats per la Fundació Banc Sabadell

- Resolució provisional

- Resolució de concessió

 

Criteris del programa

 

1. Objecte del programa

L’objecte d’aquest programa que promou la Universitat Jaume I és impulsar l’excel·lència i l’alt rendiment de l’estudiantat en el marc del nou espai europeu d’ensenyament superior a través de l’atorgament de premis a l’excel·lència al llarg de tota la trajectòria acadèmica i culmina amb l’obtenció del Diploma al Rendiment Acadèmic de l’estudiantat de grau.

Aquest programa té una doble finalitat. Per una banda, ofereix l’oportunitat a l’estudiantat de prendre interès per la formació i perfeccionament del seu currículum formatiu i el fa competitiu. Per altra banda, amb la promoció d’aquestos premis i del Diploma, la Universitat Jaume I busca consolidar un planter d’estudiantat excel·lent i els obri la possibilitat d’esdevenir futur personal investigador i docent que done prestigi a l’UJI, reforce la qualitat de l’activitat docent i investigadora i siga un referent no només en l’entorn més pròxim sinó també en l'àmbit nacional i internacional.

Per això, en el marc d’aquest programa, la Universitat Jaume I atorgarà cada any premis a l’excel·lència entre l’estudiantat que tenen com a objectiu:

Premiar i reconèixer l’esforç davant l’estudi.
Millorar el currículum formatiu de l'estudiantat de l'UJI.
Millorar la motivació de l'estudiantat en el procés d'ensenyament-aprenentatge universitari.
Promoure l’excel·lència de l'estudiantat de l'UJI.

2. Categories de premis i requisits per a poder obtindre el premi

Com a norma general, per a atorgar els diferents premis s’exclourà automàticament l’estudiantat que ja està en possessió d’alguna titulació universitària oficial.

No es valoraran en l’expedient acadèmic les qualificacions reconegudes (convalidades/adaptades).

S’estableixen les següents categories de premis:

a) Premis a les millors qualificacions en les proves d’accés a la universitat (PAU).

Seran persones beneficiàries d’aquests premis l'estudiantat que haja realitzat la prova d’accés a les Universitats públiques (PAU) en la convocatòria de juny del curs acadèmic en curs i estiguen matriculat en algun dels graus de la Universitat Jaume I.

Es concediran fins a 10 premis a l’estudiantat matriculat de primer curs que haja accedit a la Universitat Jaume I amb millor qualificació de PAU. Per a la concessió del premi es valorarà la nota de la prova d'accés (PAU) que conste en la certificació acadèmica expedida per la Universitat.

L´estudiantat guanyador d’aquesta categoria pot continuar perfeccionant el seu currículum gràcies a altres iniciatives complementàries i de suport a l’esforç com, per exemple, l’accés a grups d’investigació, la formació en idiomes, el Programa “Estudia i Investiga” al llarg de la seua trajectòria acadèmica, les beques de negocis tecnològics basats en el coneixement (beques NETEC), etc. La consecució d’aquests premis es valorarà en els processos de selecció dels diferents programes complementaris.

b) Premis al Rendiment Acadèmic

Es concedirà un premi per titulació a l’estudiantat que haja finalitzat els estudis universitaris corresponents al primer, segon, tercer i quart curs, respectivament, amb el millor expedient acadèmic en la primera convocatòria del curs acadèmic.

En el grau en Medicina, atès que es compta amb dos cursos més, el premi s’estendrà a tots els cursos que formen part de la titulació.

Per a la concessió del premi es valorarà l’expedient expedit per la Universitat, tenint en compte que s’han de superar els 60 crèdits de cada curs acadèmic del primer, segon, tercer i quart curs de grau (i per al grau de Medicina cinquè i sisè curs). La nota mitjana mínima per a poder accedir al premi ha de ser igual o superior a 8,5 punts per a tots els graus de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, i Facultat de Ciències de la Salut. Per als graus de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals la nota mitjana ha de ser igual o superior a 7,5 punts.

c) Diploma al Rendiment Acadèmic UJI.

L’estudiantat que durant tota la seua trajectòria acadèmica obtinga el premi al Rendiment Acadèmic de primer fins a quart curs (Medicina fins a sisè curs), obtindrà el Diploma al Rendiment Acadèmic. L’obtenció del Diploma es valorarà per a l’obtenció de beques d’investigació i de col·laboració de la Universitat.

d) Premi Extraordinari final de carrera.

Es concedirà un premi per titulació a l’estudiantat que haja finalitzat a la Universitat Jaume I els estudis dirigits a l’obtenció del títol acadèmic corresponent en qualsevol de les convocatòries legalment establertes per a cada curs acadèmic. A aquest efecte s’entenen finalitzats els estudis una vegada s’han formalitzat els tràmits reglamentaris per a l’obtenció del títol corresponent.

La nota mitjana mínima per poder accedir al premi ha de ser igual o superior a 8,5 punts per a tots els graus. El criteri de concessió de l’esmentat premi serà l’ordenació de major a menor de l’expedient acadèmic de cada persona titulada.  (1)

3.-Comissió de seguiment

Per a la concessió dels premis es constitueix una comissió que farà el seguiment de tot el procés i vetllarà pel compliment dels criteris de concessió i interpretació d’aquesta norma. La comissió estarà formada per

La persona responsable del Vicerectorat d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, que el presidirà.
Un representant del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants.
Una persona tècnica de la Unitat de Suport Educatiu.
Una persona tècnica d’activitats juvenils del Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, que actuarà com a secretaria.
Un membre del Consell de l'Estudiantat designat per aquest òrgan.
La persona que coordina les proves d’accés a l’UJI.
 

4. Criteris i procediment per a la determinació dels premis

Els premis s’adjudicaran d’acord amb els criteris establerts en aquest document. En cas d’empat, la comissió de seguiment pot determinar que s’atorgue més d’un premi en qualsevol de les categories.

No cal sol·licitar el premi. D’ofici, el vicerectorat competent farà pública en el web de la Universitat la relació de les persones candidates proposades que compleixen els requisits fixats a la convocatòria a través d’una resolució provisional, i indicarà el termini en què qualsevol membre de l’estudiantat que considere que té un expedient millor puga formular les al·legacions corresponents.

Finalitzat el termini d’al·legacions el vicerectorat competent trametrà a la comissió de seguiment quantes al·legacions s’hagen pogut presentar, per a què les resolga.

5. Quantitat econòmica dels premis

Els premis estaran dotats de les següents quantitats i modalitats:

Per a l’estudiantat premiat en la categoria de la prova d’accés a universitat, 200 €.
Per a l’estudiantat premiat en la categoria de primer, segon, tercer, quart i en el cas de Medicina, cinqué i sisé curs, 250 €.
L’estudiantat que obtinga el premi al llarg dels quatre cursos de grau (dels sis per a Medicina) obtindrà el Diploma al Rendiment Acadèmic UJI.
Per a l’estudiantat que obtinga Premi Extraordinari Final de Carrera, 400 €.
Als Premis els serà d’aplicació la preceptiva retenció de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), si és el cas.

En el marc d’aquestos premis, la Universitat pot establir i proposar un programa específic per a realitzar una estada d’immersió lingüística i cultural en Cambridge. En aquest cas, els costos derivats aniran per una part a càrrec de l'import del premi i l’altra a càrrec de l'estudiantat. En tot cas s’establirà el corresponent procediment. L’existència d’aquest programa estarà supeditada a les disponibilitats pressupostàries de cada any.

6.-Cobrament del premi i justificació

La persona beneficiària ha de presentar un escrit d’acceptació del premi dins dels 15 dies següents a la publicació de la resolució definitiva, que s’inclou a l’annex I. La Universitat farà els tràmits necessaris per abonar la quantitat assignada dins dels tres mesos següents a la resolució definitiva dels premis.

Aquests premis són compatibles amb altres ajudes que puguen gaudir les persones beneficiàries per la mateixa raó o concepte.

7.-Reconeixement

L’obtenció dels Premis al Rendiment Acadèmic per a cada curs i el Diploma al Rendiment Acadèmic constarà a l’expedient acadèmic de l'estudiantat.

8.- Procediment i resolució de la convocatòria

El procediment per a convocar els premis serà a través d’una publicació oficial en règim de concurrència competitiva.

9.-Entrada en vigor

Aquestos criteris seran d’aplicació per a l’adjudicació dels premis de rendiment acadèmic que s’atorguen a partir del curs acadèmic 2011/2012 sobre l’estudiantat que compleix el requisits dins del mes de juny del curs acadèmic 2010/2011.

10.-Disposició derogatòria

Aquestos criteris deixen sense efecte els que regulaven la concessió de premis al Rendiment Acadèmic, aprovats en la sessió número 5 del Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2004 i posteriors.

(1).- Derogats segons la normativa de premis per a la concessió de premis extraordinaris final de carrera en sl estudis de grau de la Universitat Jaume I, aprovada pel Consell de Govern núm. 10 de 29 d'octubre de 2015