Actualització de dades associacions universitàries

30/11/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Des d'aquesta pàgina podeu actualitzar les dades de les associacions inscrites al registre d'associacions de la Universitat Jaume I emplenant i enviant el següent formulari

Actualització de dades de les associacions universitàries 

Reglament del registre d'associacions de la Universitat Jaume I

 

Article 11 

 
Les  associacions inscrites en el Registre d’associacions de la Universitat Jaume I s’obliguen a presentar al vicerectorat competent, dins de la primera quinzena d’octubre de cada curs  acadèmic, una memòria de les activitats realitzades durant el curs anterior, així com la documentació que acredite el manteniment de les condicions exigides per a la inscripció i una relació actualitzada de membres de l’associació i de persones associades. 
 
 
Article 8 De la baixa 
1. Són motius de baixa: 
a) La dissolució de l’associació d’acord amb la voluntat expressada pel seu personal associat en assemblea general, a través d’un document adreçat a tal efecte a la Secretaria General de la Universitat Jaume I, així com les previstes en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, d’Associacions
b) No comptar amb el nombre de socis mínim previst en aquest Reglament, o bé que la junta no reunesca els requisits de l’article 4.1, b). 
c) No presentar durant dos anys seguits la memòria d’activitats al vicerectorat que tinga les competències delegades en matèria d’associacions. En aquest cas, poden ser donades de baixa 
d’ofici. 
d) L'incompliment dels deures i obligacions que estableix aquest Reglament. 

Aneu al tràmit.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable