UJI

Ajudes per cursar estudis de Màster finançades pel Banco Santander

Última modificació: 06/06/2018 | Font: InfoCampus

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és ajudar al desenvolupament formatiu i professional de titulats i titulades universitaris que hagen destacat pel seu rendiment acadèmic.

Dotació econòmica de les beques.-

L’import individualitzat de cada beca serà, com a màxim, de 1.000 euros, que es destinaran a cobrir totalment o parcialment l’import de la matrícula del màster oficial que es desitge realitzar a la Universitat Jaume I, durant el curs acadèmic 2017/18.

Requisits de les persones aspirants

Posseir titulació universitària en la data d’inici del curs acadèmic 2017/18.

Haver realitzat la preinscripció o la matrícula de 60 crèdits, com a mínim, del màster oficial per al qual se sol·licita la beca, en la Universitat Jaume I.

Presentació de sol·licituds: Fins el 23 d'abril de 2018 en seu electrònica

  1. Documentació que cal presentar:

Les persones sol·licitants han de presentar els documents que es detallen a continuació:

  • L’imprès de sol·licitud de la beca, en model normalitzat (annex I).
  • En el cas que el sol·licitant no tinga la residència fiscal a Espanya, un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.
  • El certificat original o una fotocòpia compulsada/confrontada de l’expedient acadèmic, amb menció de la nota mitjana expressada en una escala de l’1 al 10 o en escala de l’1 al 4 segon el RD 1044/2003. Els alumnes de la Universitat Jaume I estaran exempts de compulsar aquesta fotocòpia.

Les persones sol·licitants que han cursat estudis universitaris d’acord amb un sistema educatiu estranger han de presentar l’equivalència de nota mitjana de l’ANECA.

En compliment de l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, amb l’entrega de la sol·licitud s’autoritza la Universitat Jaume I a obtenir de las diferents administracions públiques les dades acadèmiques o aquelles altres dades que es necessiten per a la valoració i la resolución d’aquestes ajudes. En aquest caso no serà precís aportar la documentació dels apartats b, d, e i f de los paràgrafs anteriors.