Ajudes de matrícula de la Universitat Jaume I

Última modificació: 20/12/2017 | Font: Infocampus

Ajudes per cursar estudis de grau per al curs acadèmic 2016/2017

- 40 ajudes de primer curs dotades de 500 €

- 120 ajudes de segon curs i posteriors dotades de  500 €

Convocatòria

Resolució provisional admesos i exclosos ( no és concessió) Termini per presentar al·legacions: 10 de novembre de 2017

Resolució definitiva admesos i exclosos ( no és concessió)

Resolució provisional de concessió (termini fins el 7/12/2017)

Resolució definitiva de concessió

Termini per presentar les sol·licituds: 20 dies a partir del dia següent a la seua publicació al tauler d'anuncis oficial (TAO) de la Universitat

Instruccions (Instruccions per a l' assistent de sol·licitud de l'ajuda de matrícula)

Assistent per a sol·licitar l'ajuda de matrícula per a l'estudiantat de primer curs.

Assistent per a sol·licitar l'ajuda de matrícula per a l'estudiantat de segon i posteriors.

Documentació a aportar obligatòria tant per a estudis de primer com de segon i posteriors.

Sol·licitud  (emplenada i signada per tots els membres de la unitat familiar amb les dades que es demanen.)

Fitxa de tercers  (signada)

----------------------

Requisits Acadèmics:

a)    Haver-se matriculat en el curs 2015-2016 d’un mínim de 48 crèdits i haver aprovat en el curs anterior almenys un 60 % dels crèdits matriculats.

b)    Matricular-se d’un mínim de 42 crèdits en el curs acadèmic 2016-2017.

c)    No haver sigut beneficiari de la beca del Ministeri d’Educació o de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació en el curs acadèmic 2016-2017.

d)    Pel que fa a l’estudiantat amb matrícula parcial, el nombre mínim de crèdits matriculats ha de ser 24. Excepcionalment, s’acceptarà un nombre inferior de crèdits matriculats quan es vagen a finalitzar els estudis de la titulació corresponent.

e)    En tot cas s’ha de superar un mínim del 60% dels crèdits matriculats. 

 

Requisits econòmics

No superar els següents llindars econòmics de la unitat familiar:

Famílies d’un membre: 15.839 euros.

Famílies de dos membres: 27.073 euros.

Famílies de tres membres: 36.744 euros.

Famílies de quatre membres: 43.846 euros.

Famílies de cinc membres: 47.778 euros.

Famílies de sis membres: 51.228 euros.

Famílies de set membres: 54.601 euros.

Famílies de vuit membres: 57.928 euros.

A partir del vuitè membre s’han d’afegir 3.172 euros per cada nou membre computable.

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16