UJI

Transició als Graus

Última modificació: 18/05/2016 | Font: InfoCampus

A partir del curs 2010/2011 d’acord amb les directrius del Reial decret 1393/2007 que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, tots els ensenyaments han d’estar adaptats a la nova estructura. És per això que la Universitat Jaume I ha modificat la seua oferta acadèmica per tal d’adaptar-se a l’espai europeu d’educació superior.

Cronograma d’implantació i extinció d’ensenyaments a l’UJI

Opcions de l’estudiantat de l’UJI matriculat en plans a extingir