Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social Universitària (CERSU)

30/05/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Composició:

La Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social Universitària (CERSU) de la Universitat Jaume I està integrada per:

Presidència:

Rectorat o per delegació la Vicerectora de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat.

Secretaria:

Secretària General o persona en qui delegue

Membres nats:

  • Síndic o Síndica de Greuges de l’UJI
  • Director o Directora de la Unitat d’Igualtat
  • President o presidenta del Comité d'Ètica de la Investigació

Vocalies:

  • Dues persones membres del Claustre pertanyents al PDI
  • Dues persones membres del Claustre pertanyents al PAS
  • Dues persones membres del Claustre pertanyents a l’estudiantat

Funcions:

La funció de la Comissió d'Ètica i Responsabilitat Universitària és doble: promoure i assessorar en aquells temes relacionats amb l'aplicació del Codi Ètic, així com rebre i gestionar els suggeriments i denúncies d'irregularitats. 

D’acord amb aquest objectiu general, la Comissió té quatre tasques bàsiques:

  1. Assessorar a la comunitat universitària i els seus òrgans de gestió i representació en relació amb el Codi Ètic, el seu desenvolupament i implantació, així com el seu sistema de compliment.
  2. Resoldre les notificacions de la línia de consulta ètica.
  3. Promoure la comunicació i formació en matèria d'ètica i responsabilitat social universitària.
  4. Revisar i aprovar la Memòria de Responsabilitat Social Universitària, que s'incorpora a la Memòria Acadèmica del curs.

Normativa:

El funcionament de la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social Universitària (CERSU) es regirà pel Reglament d’organització i funcionament de la Universitat aprovat en la sessió 8-2017 del Consell de Govern, de 20 de juliol de 2017, i posteriors modificacions.

Membres

Informació proporcionada per: Secretaria General