Comissió de Política Lingüística

28/11/2018 | VPLI
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

La Comissió de Política Lingüística és un dels òrgans d’assessorament dels regulats per l’article 93 dels Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d’agost, del Consell de la Generalitat, DOGV núm. 6344, de 31 d’agost de 2010.  

Aquesta Comissió té com a funció principal assessorar els òrgans col·legiats d’àmbit general i el Rectorat en matèria lingüística. En la seua composició, segons l’article 93.3 dels Estatuts, han de participar almenys un 20% de membres del Claustre elegits per aquest i ha de respondre a criteris de proporcionalitat dels distints sectors de la comunitat universitària afectats.

Composició:

Presidència:

 • Rectorat o Vicerectorat en qui delegue amb competències en matèria lingüística.

Secretaria:

 • Direcció del Servei de Llengües i Terminologia o personal tècnic en qui delegue.

Vocalies:

 • Un/a membre del Consell de Direcció, nomenat/da pel Rectorat a proposta del Consell de Direcció.
 • 8 membres en representació del professorat, dos per cada centre.
 • Un/a representant del PAS, elegit/da per la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa.
 • Dues persones en representació del Consell de l’Estudiantat.
 • Tres persones en representació del Claustre (un/a PDI, un/a PAS i un/a membre de l’estudiantat).
 • Dues persones externes a la Universitat, expertes en convivència, ús de llengües i en gestió de plans de política lingüística en institucions d’educació superior a nivell estatal i internacional, designades pel Rectorat.

Funcions:

 • Assessorar els òrgans de govern de la Universitat.
 • Proposar temes d’aplicació concreta de la política lingüística.
 • Assessorar en l’elaboració de la proposta d’un pla de política lingüística de la Universitat Jaume I i dissenyar els grans eixos que l’han de definir.
 • Proposar el pla de política lingüística, establir-ne els criteris d’aplicació, portar-ne el seguiment i fer-ne l’avaluació.
 • Proposar mesures concretes de promoció lingüística als departaments, serveis o centres a través dels mateixos components de la Comissió.
 • Informar els òrgans de govern de les necessitats detectades i proposar-los les mesures que considere pertinents.
 • Proposar actuacions i concretar activitats per promoure l’ús del valencià que complementen el pla de política lingüística.
 • Proposar actuacions i concretar activitats per promoure l’ús i aprenentatge d’altres llengües.
 • Especialment, impulsar la docència en valencià mitjançant la proposta de mesures als centres, als departaments i als òrgans de govern.

Funcionament:

La Comissió es reunirà dues vegades a l’any en sessió ordinària i, sempre que siga necessari, en sessió extraordinària a criteri de la presidència de la Comissió.

El funcionament de la Comissió de Política Lingüística es regirà pel Reglament d’organització i funcionament de la Universitat aprovat en la sessió 8-2017 del Consell de Govern, de 20 de juliol de 2017, i modificat en la sessió 9-2017 del Consell de Govern, de 28 de setembre de 2017 (BOUJI núm. 200 de 31/07/2017 i núm. 202 de 30/09/207).

No obstant això, pel que fa al quòrum de constitució, s’aplicarà una regla de funcionament particular. En concret, la Comissió de Política Lingüística quedarà vàlidament constituïda si hi ha presents almenys la quarta part de les persones membres.

Membres