Comissió d’Afers Econòmics, Informàtics i Infraestructures (CAEII)

26/01/2024 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Composició:

La Comissió de d’Afers Econòmics, Informàtics i Infraestructures (CAEII) de la Universitat Jaume I està integrada per:

Presidència:

  • Rectorat o vicerectorat en qui delegue amb competències en la matèria.

Secretaria:

  • Direcció del Servei de Gestió Econòmica.

Vocalies:

  • Una persona membre del Consell de Direcció amb competències en infraestructures
  • Gerència
  • Una persona en representació de cada centre
  • Una persona en representació de cada institut universitari
  • Una persona en representació de cada departament/unitat predepartamental
  • Representants claustrals (5 PDI, 3 PTGAS i 3 estudiants o estudiantes)
  • Representants del Consell de l’Estudiantat elegits/des pel Ple del Consell (3 estudiants o estudiantes)
  • Representants de la Junta de Personal elegits/des per la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa (2 PTGAS)

 
Normativa:
 
El funcionament de la Comissió d’Afers Econòmics, Informàtics i Infraestructures es regirà pel Reglament d’organització i funcionament de la Universitat aprovat en la sessió 8-2017 del Consell de Govern, de 20 de juliol de 2017, i posteriors modificacions.
 
 Membres

Informació proporcionada per: Secretaria General