Comissió d’Estudis i Professorat

01/09/2022 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Composició:

La Comissió d’Estudis i Professorat de la Universitat Jaume I està integrada per:

Presidència:

  • Rectorat o vicerectorat en qui delegue amb competències en l’àmbit de l’ordenació acadèmica i professorat

Vicepresidència:

  • Vicerectorat d’Estudis i Formació Permanent

Secretaria:

  • Una persona membre de l’Oficina de Planificació i Prospectiva

Vocalies:

  • Una persona membre en representació de cada centre
  • Una persona membre en representació de cada departament o unitat predepartamental
  • Cinc persones membres del Claustre pertanyents al PDI
  • Una persona membre del Claustre pertanyent al PAS
  • Dues persones membres del Claustre pertanyents a l’estudiantat
  • Dues persones membres en representació del Consell de l’Estudiantat
  • Dues persones membres en representació de la Junta de Personal

Normativa:
 
En l’enllaç següent està la normativa aplicable.

La Comissió d’Estudis i Professorat és un dels òrgans d’assessorament i de negociació dels regulats per l’article 94 dels Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 95/2021, de 9 de juliol, del Consell de la Generalitat, DOGV núm. 9128 de 15 de juliol de 2022. 

Aquesta Comissió té com a funció principal assessorar els òrgans col·legiats d’àmbit general en matèria d’estudis i professorat.

Reglament d’organització i funcionament de la Universitat Jaume I
 
Membres

Informació proporcionada per: Secretaria General