Comissió d’Avaluació Docent de la Universitat Jaume I

24/10/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Composició:

La Comissió d’Avaluació Docent de la Universitat Jaume I està integrada per:

Presidència:

 • Vicerector o vicerectora amb competències en avaluació de l’activitat docent

Secretaria:

 • Un tècnic o tècnica superior d’avaluació docent que tindrà veu, però no vot, i que exercirà les funcions de secretaria

Vocalies:

 • Vicerectorat amb competències en matèria de qualitat
 • Deganats i direccions de centre, o persones que els substituïsquen
 • Vicerectorat adjunt amb competències en matèria de qualitat
 • Vicerectorat adjunt amb competències en matèria d’estudis
 • Director o directora de Departament elegit o elegida pel Consell de Govern
 • Un membre del professorat, elegit pel Consell de Govern
 • Una persona en representació de l’alumnat, membre del Consell de l’estudiantat
 • Una persona en representació de l’alumnat, membre de la CEP
 • Una persona designada pels òrgans de representació sindical
 • Un expert o experta en estadística, que pertanya a l’UJI, i que tindrà veu, però no vot.

Normativa:

Aquest enllaç porta a la normativa pròpia:

Membres

Informació proporcionada per: Secretaria General