UJI

Comissió d’Estudis i Professorat (CEP)

Última modificació: 21/11/2018 | Font: VOAP

La Comissió d’Estudis i Professorat és un dels òrgans d’assessorament i de negociació dels regulats per l’article 93 dels Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d’agost, del Consell de la Generalitat, DOGV núm. 6344, de 31 d’agost de 2010.

En la seua composició, segons l’article 93.3 dels Estatuts, han de participar almenys un 20% de membres del Claustre elegits per aquest i ha de respondre a criteris de proporcionalitat dels distints sectors de la comunitat universitària afectats.

Composició:

Presidència:

 • Rectorat o Vicerectorat en qui delegue amb competències en l’àmbit de l’ordenació acadèmica i professorat.

Vicepresidències:

 • Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social.
 • Vicerectorat d’Estudis i Docència.

Secretaria:

 • Una persona membre del Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica.

Vocalies:

 • Una persona membre en representació de cada centre.
 • Una persona membre en representació de cada departament/unitat predepartamental.    
 • Cinc persones membres del Claustre pertanyents al PDI.
 • Una persona membre del Claustre pertanyents al PAS.
 • Dues persones membres del Claustre pertanyents a l’estudiantat.
 • Dues persones membres en representació del Consell de l’Estudiantat.
 • Dues persones membres en representació de la Junta de Personal.

Funcions:

 1. Proposar al Consell de Govern el document general de plantilla. 
 2. Proposar al Consell de Govern la càrrega docent de les titulacions i estudis impartits.
 3. Proposar al Consell de Govern les contractacions i transformacions de PDI atenent les necessitats docents i investigadores dels departaments.
 4. Informar el Consell de Govern sobre la sol·licitud dels concursos-oposició de les figures pertanyents als cossos universitaris.
 5. Informar el Consell de Govern del POD de cada curs acadèmic.
 6. Proposar al Consell de Govern un document de carrera docent, i vetlar pel seu compliment.
 7. Proposar al Consell de Govern els criteris docents i acadèmics que garantisquen una docència de qualitat en cadascuna de les titulacions ofertes.
 8. Proposar mesures per a la millora de la docència.
 9. Elevar al Consell de Govern, per a la seua aprovació, els plans d’estudis de les noves titulacions.
 10. Emetre informe sobre les comissions de serveis del professorat pertanyent als cossos docents universitaris.
 11. Emetre informe sobre els canvis d’àrea de coneixement del PDI.
 12. Emetre informe sobre la creació, supressió o desdoblament de departaments.

Funcionament:

El funcionament de la Comissió d’Estudis i Professorat es regirà pel Reglament d’organització i funcionament de la Universitat aprovat en la sessió 8-2017 del Consell de Govern, de 20 de juliol de 2017, i modificat en la sessió 9-2017 del Consell de Govern, de 28 de setembre de 2017 (BOUJI núm. 200 de 31/07/2017 i núm. 202 de 30/09/207).

No obstant això, pel que fa al quòrum de constitució, s’aplicarà una regla de funcionament particular. En concret, la Comissió d’Estudis i Professorat quedarà vàlidament constituïda si hi ha presents almenys la quarta part de les persones membres.

Membres