UJI

Comissió d’Avaluació Docent

Última modificació: 21/11/2018 | Font: VOAP

Presidència:

 • Vicerectorat amb competències en avaluació de l’activitat docent.

Secretaria:

 • Un tècnic o una tècnica superior d’avaluació docent, que tindrà veu, però no vot, i que exercirà les funcions de secretaria.

Vocalies:

 • Vicerectorat amb competències en matèria de qualitat.
 • Deganats i direccions de centre, o persones que els substituïsquen.
 • Vicerectorat adjunt amb competències en matèria de qualitat.
 • Director o directora  de Departament elegit/da pel Consell de Govern.
 • Un membre del professorat, elegit pel Consell de Govern.
 • Una persona en representació de l’alumnat, membre del Consell de l’estudiantat.
 • Una persona en representació de l’alumnat, membre de la CEP.
 • Una persona designada pels òrgans de representació sindical.
 • Un expert o experta en estadística, que pertanya a l’UJI,  i que tindrà veu, però no vot.

Normativa:

La Comissió d’Avaluació Docent està regulada en la Normativa d’Avaluació de l’activitat docent, aprovada en el Consell de Govern nº 6 de 15 de maig de 2015. Modificada en la sessió número 09/2016 del Consell de Govern del dia 3 de novembre de 2016.

Membres