Comissió d’Investigació i Doctorat

20/01/2021 | VIT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Comissió d’Investigació i Doctorat és un dels òrgans d’assessorament i de negociació dels regulats per l’article 93 dels Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret

Aquesta Comissió té com a funció principal assessorar els òrgans col·legiats d’àmbit general i el Rectorat en matèria d’investigació i doctorat. En la seua composició, segons l’article 93.3 dels Estatuts, han de participar almenys un 20% de membres del Claustre elegits per aquest i ha de respondre a criteris de proporcionalitat dels distints sectors de la comunitat universitària afectats.

Les funcions d’aquesta Comissió estan regulades en l’article 142 dels Estatuts.

Composició:

Presidència:

 • Rectorat o Vicerectorat en qui delegue amb competències en l’àmbit de la investigació i el doctorat.

Vicepresidències:     

 • Vicerectorat adjunt de Transferència, Innovació i Emprenedoria.
 • Direcció de l’Escola de Doctorat.

Secretaria:   

 • Cap de l’Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic.

Vocalies:        

 • Deganats i direccions de centre o persones en qui deleguen.
 • El cap o la cap del Servei Centralitzat de Suport a la Investigació.
 • Una persona membre del PDI amb la titulació de doctorat i sexenni d’investigació en representació de cada departament, unitat predepartamental i institut d’investigació.
 • Tretze membres elegits/des pel Claustre entre els seus membres amb la següent distribució:
 • Sis membres entre el PDI doctor amb vinculació permanent i pertanyent a cossos docents universitaris.
 • Tres membres entre PDI no doctor, personal contractat i ajudant.
 • Dos membres entre l’estudiantat.
 • Dos membres entre el PAS.

Funcions:

 1. Assessorar el Consell de Govern sobre la política general d’investigació i sobre les prioritats anuals d’actuació.
 2. Elaborar la Memòria anual de les activitats d’investigació de la Universitat.
 3. Elevar una proposta al Consell de Govern, d’acord amb la Comissió d’Afers Econòmics i Informàtics, sobre la distribució del pressupost de la Universitat dedicat a la investigació i la distribució dels recursos externs per al foment de la investigació.
 4. Elevar una proposta al Consell de Govern sobre la convocatòria de beques i ajudes a la investigació.
 5. Fer un seguiment de l’activitat investigadora realitzada a la Universitat.
 6. Informar sobre les sol·licituds de premis d’investigació i convocatòries semblants que realitze la Universitat.
 7. Fomentar la coordinació de les tasques d’investigació.
 8. Assessorar el Consell de Govern sobre les qüestions que afecten el doctorat.
 9. Assessorar en totes aquelles qüestions que li encomane el Rectorat o el Consell de Direcció.

Funcionament:

El funcionament de la Comissió d’Investigació i Doctorat es regirà pel Reglament d’organització i funcionament de la Universitat aprovat en la sessió 8-2017 del Consell de Govern, de 20 de juliol de 2017, i modificat en la sessió 9-2017 del Consell de Govern, de 28 de setembre de 2017 (BOUJI núm. 200 de 31/07/2017 i núm. 202 de 30/09/207).

No obstant això, pel que fa al quòrum de constitució, s’aplicarà una regla de funcionament particular. En concret, la Comissió d’Investigació i Doctorat quedarà vàlidament constituïda si hi ha presents almenys la quarta part de les persones membres.

Membres

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència