Comissió del Centre de Documentació

20/01/2021 | VIT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Comissió del Centre de Documentació és un dels òrgans d’assessorament i de negociació dels regulats per l’article 93 dels Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d’agost, del Consell de la Generalitat, DOGV núm. 6344, de 31 d’agost de 2010.

Aquesta Comissió té com a funció principal assessorar els òrgans col·legiats d’àmbit general i el Rectorat en matèria de documentació bibliogràfica. En la seua composició, segons l’article 93.3 dels Estatuts, han de participar almenys un 20% de membres del Claustre elegits per aquest i ha de respondre a criteris de proporcionalitat dels distints sectors de la comunitat universitària afectats.

Composició:

Presidència:

 • Rectorat o Vicerectorat amb competències en l’àmbit de la investigació i el doctorat.

Secretaries:   

 • Cap de la Biblioteca-Centre de Documentació.        

Vocalies:        

 • Cap d’Adquisicions de la Biblioteca-Centre de Documentació.
 • Una persona membre de cada departament, unitat predepartamental i institut d’investigació.
 • Una persona membre de l’estudiantat de cada centre, elegida pel Consell de l’Estudiantat.
 • Una persona membre del PAS de cada centre, elegida entre el PAS, i per aquest, de la Junta de Centre.
 • Tretze membres elegits/des pel Claustre, entre les persones membres amb la següent distribució:
 • Quatre membres entre el PDI doctor amb vinculació permanent i pertanyent a cossos docents universitaris.
 • Tres membres entre el PDI no doctor, personal contractat i ajudant.
 • Tres membres entre l’estudiantat.
 • Tres membres entre el PAS.

Funcions:

 1. Analitzar les propostes presentades per la direcció de la Biblioteca-Centre de Documentació referents a la plantilla, instal·lacions, pressupost, fons...
 2. Proposar la política d’adquisicions.
 3. Proposar la distribució del pressupost global de la Biblioteca-Centre de Documentació.
 4. Elaborar la memòria anual de la Biblioteca-Centre de Documentació per a sotmetre-la al Consell de Direcció de la universitat.
 5. Elaborar el projecte de Reglament de règim intern de la Biblioteca-Centre de Documentació.
 6. Fer propostes per a millorar el funcionament de la Biblioteca-Centre de Documentació.

Funcionament:

El funcionament de la Comissió del Centre de Documentació es regirà pel Reglament d’organització i funcionament de la Universitat aprovat en la sessió 8-2017 del Consell de Govern, de 20 de juliol de 2017, i modificat en la sessió 9-2017 del Consell de Govern, de 28 de setembre de 2017 (BOUJI núm. 200 de 31/07/2017 i núm. 202 de 30/09/207).

No obstant això, pel que fa al quòrum de constitució, s’aplicarà una regla de funcionament particular. En concret, la Comissió del Centre de Documentació quedarà vàlidament constituïda si hi ha presents almenys la quarta part de les persones membres.

Membres

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència