Comissió d’Investigació i Doctorat de la Universitat Jaume I

01/08/2022 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Presidència: 

 • Rectorat o Vicerectorat en qui delegue amb competències en l’àmbit de la investigació i el doctorat.

Vicepresidències:     

 • Vicerectorat amb competències d’innovació i de transferència.
 • Direcció de l’Escola de Doctorat.

Secretaria:     

 • Cap de l’Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic.

Vocalies:      

 • Vicerectorat adjunt d’Investigació
 • Deganats i direccions de centre o persones en qui deleguen.
 • El cap o la cap del Servei Centralitzat de Suport a la Investigació.
 • Una persona membre del PDI  amb la titulació de doctorat i sexenni d’investigació en representació de cada departament, unitat predepartamental i institut d’investigació.
 • Tretze membres elegits/des pel Claustre entre els seus membres amb la següent distribució: 
  • Set persones membres entre el PDI doctor amb vinculació permanent.
  • Dos membres de la resta de PDI.
  • Dos membres entre l’estudiantat.
  • Dos membres entre el PAS.

Normativa:

La Comissió d’Investigació i Doctorat és un dels òrgans d’assessorament i de negociació dels regulats per l’article 94 dels Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 95/2021, de 9 de juliol, del Consell de la Generalitat, DOGV núm. 9128 de 15 de juliol de 2022. 

Aquesta Comissió té com a funció principal assessorar els òrgans col·legiats d’àmbit general i el Rectorat en matèria d’investigació i doctorat.

Reglament d'organització i funcionament de la Universitat Jaume I

Membres

Informació proporcionada per: Secretaria General