Comissió del Centre de Documentació de la Universitat Jaume I

14/09/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Presidència: 

 • Rectorat o Vicerectorat en qui delegue amb competències en l’àmbit de la investigació i el doctorat.

Secretaria:     

 • Una persona del PTGAS de Biblioteca-Centre de Documentació a proposta de la persona cap del servei.

Vocalies:      

 • Cap del servei de Biblioteca-Centre de Documentació.
 • Una persona membre del PDI en representació de cada departament, unitat predepartamental i institut d’investigació.
 • Una persona membre de l’estudiantat de cada centre, elegida pel Consell de l’Estudiantat.
 • Una persona membre del PTGAS de cada centre, elegida entre el PTGAS, i per aquest, de la Junta de Centre.
 • Tretze membres elegits/des pel Claustre entre els seus membres amb la següent distribució: 
  • Sis entre el PDI amb vinculació permanent.
  • Un entre el PDI amb vinculació no permanent.
  • Tres entre l’estudiantat.
  • Tres entre el PTGAS.

Normativa:

La Comissió del Centre de Documentació és un dels òrgans d’assessorament i de negociació dels regulats per l’article 94 dels Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 95/2021, de 9 de juliol, del Consell de la Generalitat, DOGV núm. 9128 de 15 de juliol de 2022. 

Aquesta Comissió té com a funció principal assessorar els òrgans col·legiats d’àmbit general i el Rectorat en matèria de documentació bibliogràfica.

Reglament d'organització i funcionament de la Universitat Jaume I

Membres

Informació proporcionada per: Secretaria General