Consell Assessor per a l'Orientació i Captació d'Estudiantat

16/06/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquesta comissió, aprovada en el Consell de Direcció de 19 de juliol de 2022, té com a funció principal assessorar en matèria d’orientació preuniversitària i universitària, i la millora de les estratègies de captació de futur estudiantat de grau i postgrau.

Composició

Presidència:

Vicerectora d’Estudiantat i Vida Saludable

Secretaria:

Secretari del Vicerectorat d’Estudiantat i Vida Saludable

Vocalies:

 • Vicerectora d’Estudis i Formació Permanent, o persona en qui delegue
 • Delegat de la Rectora per a la Transformació Docent, la Comunicació i la Direcció del Gabinet, o persona en qui delegue
 • 1 representant de la FCHS, per designació de Deganat
 • 1 representant de la FCJE, per designació de Deganat
 • 1 representant de l’ESTCE, per designació de la Direcció
 • 1 representant de la FCS, per designació de Deganat
 • 2 tècnics de la Unitat d’Orientació
 • 2 tècnics del Servei de Comunicacions i Publicacions
 • 1 tècnic d’Infocampus
 • 1 representant de l’estudiantat, per designació del Consell de l’Estudiantat.

Funcions:

 1. Assessorar sobre la política relativa a les accions d’orientació preuniversitària per afavorir la transició a la universitat del futur estudiantat, i fomentar la coordinació amb els centres educatius (ESO, batxillerat i cicles formatius de grau superior; formació de persones adultes).
 2. Assessorar sobre la política relativa a les activitats, programes i accions d’orientació dirigides a l’estudiantat universitari, per tal de reforçar i fomentar la formació en competències transversals complementaries a les curriculars durant el seu pas per la universitat.
 3. Coordinar les activitats, programes i accions dirigides a la captació de futur estudiantat de grau i postgrau.
 4. Desenvolupar tasques de promoció i prospectiva en matèria de comunicació i difusió d’estudis de grau i postgrau de la UJI.

Membres

Informació proporcionada per: Secretaria General