Comissió Assessora per a la nova organització dels ensenyaments (CANOE)

22/02/2021 | VED
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Comissió Assessora per a la nova organització dels ensenyaments

Composició:

Presidència:

 • Vicerectorat d’Estudis i Docència

Secretaria:

 • Tècnic/a de l’Oficina d’Estudis.

Vocalies:

 • Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social
 • Vicerectorat d’Investigació i Transferència
 • Vicerectorat de Planificació, Coordinació i Comunicació
 • Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat
 • Vicerector/a adjunt/a d’Estudis i Docència
 • Degà/na de la FCS
 • Degà/na de la FCJE
 • Director/a de l’ESTCE
 • Degà/na de la FCHS
 • Director/a de l’Escola de Doctorat
 • Representant del Claustre (ESTCE)
 • Representant del Claustre (FCS)
 • Representant del Claustre (FCHS)
 • Representant del Claustre (FCJE)
 • Representant del Consell de l’Estudiantat

Funcions:

 1. Reforma de les titulacions oficials en el marc de la nova organització de l’ensenyament.
 2. Anàlisi diagnòstic de la situació i establiment de criteris generals del títols oficials:
  1. Anàlisi de la demanda
  2. Anàlisi intern
  3. Diagnòstic
  4. Establiment de criteris generals
 3. Elaboració de propostes de titulacions:
  1. Elaboració mapa títols
  2. Adaptació metodologies
  3. Garantia interna de qualitat
 4. Metodologia d’implantació i seguiment de les titulacions:
  1. Ordenació procés d’implantació
  2. Procediment gestió necessitats
  3. Procediment gestió i seguiment  de qualitat

Normativa:

La CANOE va ser aprovada a la sessió núm. 13 del Consell de Govern del 31 d’octubre de 2007.

La publicació en el BOE del dia 29 d’octubre, del Reial decret 1393/2007 pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, va fer que des del Consell de Direcció es dissenyarà aquesta comissió per al començament de l’estudi de la nova oferta de titulacions a l’UJI.

* CEP 24/09/2018 i Consell de Direcció 27/09/2018

Representació (Titular)

Presidència: 

 • Isabel García Izquierdo

Secretaria: 

 • Dolores Ten Beltrán

Vocalies:

 • Vicerectora d’Estudiantat i Compromís Social: Inmaculada Rodríguez Moya
 • Vicerector d’Investigació i Transferència: Jesús Lancis Sáez
 • Vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació: Modesto Fabra Valls
 • Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat: Joaquín Gual Arnau
 • Degà de la FCJE: José Luis Blasco Díaz
 • Degà de la FCHS: Andreu Casero Ripollés
 • Directora de l’ESTCE: Amelia Simó Vidal
 • Degà de la FCS: Rafael Ballester Arnal
 • Directora de l’Escola de Doctorat: Mercedes Correa Sanz
 • Representant del Claustre en el Consell de Govern (FCJE): Juan Carlos Bou Llusar
 • Representant del Claustre en el Consell de Govern (FCHS): Javier Marzal Felici
 • Representant del Claustre en el Consell de Govern (ESTCE): Rosa Llusar Barelles
 • Representant del Claustre en el Consell de Govern (FCS): Mª Carmen Pastor Verchili
 • Representant del Consell de l’Estudiantat: David López Echevarria
Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudis i Docència