Consell Assessor d’Inserció Professional

21/11/2018 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

Composició:

Presidència:

Vicerectorat competent en Estudiantat.

Secretaria:

La persona responsable de l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques.

Vocalies:

  • Per cada centre, deganats i direcció de centre o un/a coordinador/a de pràctiques externes nacionals designat/da pel centre.
  • Per cada centre, vicedeganats i vicedireccions en competències en màster.
  • Els coordinadors o les coordinadores de pràctiques externes internacionals de cada centre.
  • Vicerectorat competent en pràctiques internacionals.
  • Una persona en representació del Consell de l’Estudiantat.
  • Per cada centre, una persona en representació del l’estudiantat a proposta de la junta de centre.
  • Una persona en representació del Consell Social.
  • Tres membres en representació d’empreses cooperadores en programes de pràctiques/inserció professional.
Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social