UJI

Comissió d’Assumptes Estudiantils UJI

Última modificació: 21/11/2018 | Font: VECS

Composició:

Presidència:

Vicerectora d’Estudiantat i Compromís Social

Secretaria:

Tècnic/a d’Activitats Juvenils

Vocalies:

  • Portaveu del Consell de l’Estudiantat
  • Vice-portaveu del Consell de l’Estudiantat
  • Personal Administratiu del Vicerectorat d’Estudiantat
  • 4 persones representants dels Centres (deganats i direcció)
  • 4 delegats/delegades de Centre
  • Vicerectorats invitats segons temes a tractar