Directora de l'Escola de Doctorat

08/07/2022 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Mercè Correa Sanz (CV)

Competències:

La directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I exerceix la direcció, coordinació i supervisió de les activitats pròpies de l’Escola i executa els seus acords. Les seues funcions són:

  • Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de l’Escola de Doctorat, seguint l’estratègia marcada pel Comitè de Direcció.
  • Representar l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I en totes les instàncies en las quals es requerisca.
  • Promoure l’increment de la qualitat de la formació doctoral a la Universitat Jaume I i l’excel·lència de l’activitat investigadora i d’internacionalització dels seus programes de doctorat i de la mateixa Escola.
  • Gestionar els recursos humans, econòmics i materials assignats a l’Escola de Doctorat.
  • Copresidir el Comitè de Direcció, desenvolupar les seues propostes i executar els seus acords
  • Presidir la Junta Permanent del Comitè de Direcció, desenvolupar les seues propostes i executar els seus acords.
  • Proposar al Comitè de Direcció, abans de l’inici de cada curs acadèmic, l’aprovació del programa d’activitats de l’Escola, i elaborar, una vegada finalitzat aquest, la memòria d’activitats del curs.
  • Dirigir i supervisar el compliment, per part del personal de l’Escola de Doctorat, del codi de bones pràctiques de l’Escola i de les obligacions corresponents al seu contingut, així com adoptar les mesures necessàries per a resoldre els problemes que es puguen produir.
  • Informar de la seua gestió al Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat almenys anualment i sempre que aquest ho sol·licite.
  • Executar els acords dels òrgans de govern de la Universitat en l’àmbit de l’Escola de Doctorat
Informació proporcionada per: Secretaria General