UJI

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat

Última modificació: 08/05/2018 | Font:

Prof. Francisco López Benet (CV)

Francisco López

Funcions
 

 • Alta direcció del Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica.
 • Proposar els criteris d’ordenació acadèmica.
 • Organitzar i coordinar les activitats d’ordenació acadèmica.
 • Planificar i coordinar l’oferta acadèmica i els recursos docents.
 • Dirigir l’avaluació de l’activitat docent del professorat.
 • Proposar i coordinar la política de professorat.
 • Dirigir i supervisar la gestió del professorat (concursos, contractacions).
 • Planificar i coordinar l’estructura departamental i coordinar les relacions amb departaments i centres.

 

Estructura

 • Pía Beltrán Jordá
   

Comissions

Presidència:

Membre:

 • Comissió de Coordinació de Centres - Consell de Direcció. 
 • Consell Assessor de la Unitat Suport Educatiu
 • Comitè Científic de Valoració dels Projectes d’Innovació Educativa
 • Comissió Assessora de la Nova Organització dels Ensenyaments
 • Comissió Paritària Ciències de la Salut-Conselleria de Sanitat
 • Mesa Negociadora
 • Comitè de Seguretat i Salut
 • Comitè de Control del Pla de Pensions
   

Normativa

 

* Per a obrir i imprimir els documents en format PDF, cal tindre instal·lat a l'ordinador el programa Adobe(R) Acrobat(R) Reader 5

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
Tel.: +34 964 729 031
Adreça electrònica: voap@uji.es