Funcions

04/12/2020 |
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Decret 116/2010, de 27 d'agost, del Consell, pel que s'aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló, en el Títol VI, artícles 127 i 128, regula la Sindicatura de Greuges de la Universitat Jaume, definint-la com a l'òrgan encarregat de vetllar pel respecte dels drets i llibertats de tots els membres de la comunitat universitària amb la finalitat de millorar la qualitat universitària en tots el seus àmbits.

El Claustre elegeix la persona que ha d'ocupar la Sindicatura de Greuges entre els membres de la comunitat universitària o persones de reconegut prestigi, encara que no pertanyen a la comunitat universitària, per majoria absoluta dels seus membres.

La durada del mandat és de cinc anys sense possibilitat de reelecció consecutiva.

Són funcions de la Sindicatura de Greuges:

  • Actuar d'ofici o a instància de part davant els òrgans de govern, representació i administració de la Universitat Jaume I en relació amb la defensa dels drets dels membres de la comunitat universitària.
  • Presentar anualment un informe al Claustre sobre les actuacions realitzades en matèries de la seua competència. 
  • Tindre accés a qualsevol document intern de la Universitat i rebre informació, si escau, dels òrgans de govern, representació i administració de la Universitat Jaume I. Tots els membres de la comunitat universitària han d'atendre les peticions realitzades per la Sindicatura en l'exercici de les seues funcions.
Informació proporcionada per: Sindicatura de Greuges