Tractaments institucionals de dades de caràcter personal amb finalitats de gestió i docència

14/11/2019 | OIATI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La següent taula inclou la relació de tractaments que han sigut creats sota la responsabilitat de la Universitat Jaume I per a les finalitats de gestió acadèmica i administrativa o docència. L'ús adequat de les dades per a les finalitats previstes, l'ús dels mitjans, la gestió de les comunicacions a tercers o encarregats del tractament, són tasques realitzades sota l'autoritat del responsable intern corresponent, amb l'objectiu de satisfer les necessitats següents:

 • Assegurar la utilització de les dades personals segons les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, d'acord amb el que s'establisca a la normativa vigent, i executar les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa corresponents.
 • Garantir als afectats el dret d’accés a les seues dades i també els altres que la llei els reserva i informar a la Secretaria General de les sol·licituds que reba per tal que aquesta puga adoptar la resolució que corresponga.
 • Obtindre, en els casos en els quals es preveja la necessitat de comunicar dades personals a tercers, les autoritzacions oportunes de la Secretaria General, a través del mecanisme intern establert, i tramitar els contractes d'encàrrec de tractament per part de tercers regulats en l'article 28 del RGPD.
 • Col·laborar en les tasques d'auditoria i aplicar les mesures correctores que li siguen notificades.

Tractaments institucionals dels que la Universitat Jaume I és responsable de tractament

 • Aula INTUR de turisme: Gestió de les activitats objecte de constitució de l’Aula, com són: - Realització d’activitats de formació, esdeveniments i jornades de divulgació. - Foment de l’ocupació i impuls a la investigació. - Disseminació de continguts relacionats amb els integrants de l’Aula. - Foment de les pràctiques empresarials. - Gestió de premis, concursos, beques o ajudes. - Publicació de treballs i continguts d'interès relacionats amb l’Aula.

 • Accés a la Informació: Gestió de les sol·licituds per exercir el dret d'accés a la informació pública.

 • Accés a la Universitat: Gestió de l'accés a la Universitat.

 • Accés a recursos Biblioteca Menador: Gestió dels usuaris i usuàries externs dels recursos de la Biblioteca del Menador.

 • Actes protocol·laris institucionals de l'UJI: Gestió de les invitacions als actes protocol·laris relacionats amb la institució en els quals es fa partícip a la rectora.

 • Activitats de la càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge: Gestió de les dades personals dels participants en les activitats de la càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge.

 • Activitats del Servei d'Esports: Gestió de la participació de la persona interessada en les activitats del Servei d'Esports, incloent el seu programa d'activitats físiques i esportives, competicions universitàries i interuniversitàries i d'altres. Gestió de la reserva i ús de les instal·lacions esportives. Difusió i promoció de les activitats de la Universitat.

 • Activitats formatives no reglades: Gestió i control de les activitats formatives no reglades que organitza l'UJI en les seues funcions de difusió, valorització i transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida, i del desenvolupament econòmic, i de difusió del coneixement i la cultura a través de l'extensió universitària i la formació al llarg de tota la vida. Seguiment de qualificacions, ús de ferramentes online per a docència, comunicació amb l'estudiantat i millora de la qualitat. Control del compliment normatiu.

 • Ambaixadors: Gestió del personal que participa en el programa d'ambaixadors UJI per a la promoció i difusió de la Universitat Jaume I. Promoció de la Universitat Jaume I entre els centres de secundària per tal d’aconseguir atraure estudiantat per als graus de la Universitat. Promoció de la Universitat Jaume I en altres universitats estrangeres i atraure estudiantat,professorat i PAS perquè vinga a l’UJI.

 • Antic Alumnat: Gestió i fidelització de l'antic alumnat de la Universitat (programa Alumni SAUJI i altres desenvolupats conjuntament amb SAUJI). Tramesa d'informació acadèmica i d'activitats culturals de la Universitat. Inserció laboral i millora professional. Elaboració d'estadístiques i informes tècnics. Actes de graduació i trobades d'antic alumnat.

 • Atenció a la Diversitat: Orientació i suport acadèmic a persones amb discapacitat o necessitats educatives especials.

 • Aula Jazz Pharmaceuticals de Neurociències: Gestió de les activitats objecte de constitució de l’Aula, com són: - Realització d’activitats de formació, esdeveniments i jornades de divulgació. - Foment de l’ocupació i impuls a la investigació - Disseminació de continguts relacionats amb els integrants de l’Aula. - Foment de les pràctiques empresarials. - Gestió de premis, concursos, beques o ajudes. - Publicació de treballs i continguts d'interès relacionats amb l’Aula

 • Aula Vittoriano Bitossi d'Innovació Sostenible: Gestió de les activitats objecte de constitució de l’Aula, com són: - Realització d’activitats de formació, esdeveniments i jornades de divulgació. - Foment de l’ocupació i impuls a la investigació - Disseminació de continguts relacionats amb els integrants de l’Aula. - Foment de les pràctiques empresarials. - Gestió de premis, concursos, beques o ajudes. - Publicació de treballs i continguts d'interès relacionats amb l’Aula

 • Beques, ajudes i concursos propis: Gestió de les convocatòries de beques, ajudes i concursos propis de la Universitat Jaume I. Gestió de les dades personals de sol·licitants i adjudicataris.

 • Bústia UJI: Gestió dels usuaris i usuàries de la Bústia UJI. Si la persona que presenta una queixa, suggeriment o felicitació sobre qualsevol aspecte de la Universitat vol rebre resposta, hem d’obtindre les seues dades de contacte.

 • Canal de denúncies: Gestió del sistema de denúncies internes de la Universitat.

 • Càtedra AVANT: Gestió de les activitats objecte de constitució de la càtedra, com son: ● Difusió de la Càtedra i de les seues activitats ● Gestió de membres i activitats administratives de la Càtedra i de col·laboracions amb altres universitats o entitats afins. ● Organització de seminaris, jornades, exposicions i sessions acadèmiques ● Realització d’estudis, treballs i investigacions ● Organització de concursos, ajudes i beques

 • Càtedra BP de Medi Ambient Industrial: Gestió de les activitats objecte de constitució de la càtedra, com son: * activitats de formació, events i jornades de divulgació. * disseminació de continguts relacionats amb els integrants de la càtedra. * foment dels continguts dins de l’àmbit de la càtedra en graus i postgraus. * gestió de premis, concursos, beques o ajudes. * publicació de treballs i continguts d'interès relacionats amb la càtedra.

 • Càtedra d'activitat física i oncologia Fundación José Soriano Ramos: Gestió de les activitats objecte de constitució de la càtedra, com son: - Difusió de la Càtedra i de les seues activitats - Gestió de membres i activitats administratives de la Càtedra i de col·laboracions amb altres universitats, hospitals o entitats afins. - Organització de seminaris, jornades, exposicions i activitats acadèmiques - Realització d’estudis, treballs i investigacions - Organització de concursos, ajudes i beques

 • Càtedra d'arquitectura circular: Gestió de les activitats objecte de constitució de la càtedra, com son: - Difusió de la Càtedra, de les seues activitats i interessos - Gestió de membres i activitats administratives de la Càtedra i de col·laboracions amb altres universitats, empreses o entitats afins. - Organització de seminaris, jornades, exposicions i sessions acadèmiques - Realització de formació, estudis, treballs i investigacions - Organització de concursos, premis, ajudes i beques

 • Càtedra de cohesió i innovació territorial: Investigacions en matèries socials, econòmiques i laborals de la província de Castelló, difusió de la càtedra, les seues activitats i informació relacionada, organització d'activitats i esdeveniments, publicació per mitjans digitals o físics, comunicació a xarxes socials i mitjans informatius o col·laboracions amb altres institucions

 • Càtedra FACSA d'Innovació en el Cicle Integral de l'Aigua: Gestió de les activitats objecte de constitució de la càtedra, com son: ● activitats de formació, events i jornades de divulgació. ● disseminació de continguts relacionats amb els integrants de la càtedra. ● foment de les pràctiques empresarials. ● gestió de premis, concursos, beques o ajudes. ● publicació de treballs i continguts d'interès relacionats amb la càtedra.

 • Càtedra RTVE d’alfabetització mediàtica: Gestió de les activitats objecte de constitució de la càtedra, com son: ● activitats de formació, esdeveniments i jornades de divulgació. ● disseminació de continguts relacionats amb els integrants de la càtedra. ● foment dels continguts dins de l’àmbit de la càtedra en graus i postgraus així com a centres educatius no universitaris. ● publicació de treballs i continguts d'interès relacionats amb la càtedra.

 • Càtedra Smart Ports: Gestió de les activitats objecte de constitució de la Càtedra, com són: • Difusió de la Càtedra, de les seues activitats i interessos. • Gestió de membres, activitats administratives de la Càtedra i de col·laboracions amb altres universitats, empreses o entitats afins. • Organització de seminaris, jornades, actes, exposicions i sessions acadèmiques • Realització de formació, estudis, treballs i investigacions • Organització de concursos, premis, ajudes i beques

 • Càtedra UBE de Plàstics Sostenibles: Gestió de les activitats objecte de constitució de la càtedra, com son: ● activitats de formació, events i jornades de divulgació. ● disseminació de continguts relacionats amb els integrants de la càtedra. ● foment de les pràctiques empresarials. ● gestió de premis, concursos, beques o ajudes. ● publicació de treballs i continguts d'interès relacionats amb la càtedra.

 • Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau: Difusió i promoció de les activitats de la la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau.

 • Certificat Capacitació Llengües: Gestió administrativa de l'expedició del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre/a de Valencià.

 • Cita prèvia InfoCampus: Gestió dels usuaris i usuàries del sistema de cites prèvies d'InfoCampus. InfoCampus és l'Oficina d'informació i assistència a registre que la Universitat posa a disposició de la comunitat universitària i de la societat en general, amb la finalitat de canalitzar i donar resposta a les demandes informatives sobre la seva organització, funcionament i activitats. Amb caràcter general, informa sobre tràmits i gestions relacionades amb l'oferta d'estudis de la Universitat Jaume I. Així mateix, com a oficina d'assistència a registre, és l’encarregada de rebre els escrits, sol·licituds i comunicacions adreçades a la Universitat Jaume I i exercir totes aquelles funcions atorgades per la legislació vigent.

 • Clínica Jurídica i Criminològica: Espai de formació pràctica i unitat d’investigació en relació amb la metodologia d’ensenyament de clínica jurídica i criminològica i com a activitat gratuïta d'assessorament i orientació a la comunitat.

 • Colònies UJI: Gestió dels participants en els programes de Colònies Científiques i Juridicoeconòmiques de l'UJI.

 • Comunicacions i publicacions periòdiques: Difusió i promoció d'informació de la Universitat i del món educatiu i de la investigació i la cultura. Gestió dels usuaris receptors, redactors i editors. Millora de la qualitat i elaboració d'estadístiques.

 • Concurs “El gust d'investigar”: Gestió de les dades de caràcter personal dels participants en el concurs “El gust d'investigar”. Difusió dels guanyadors del concurs.

 • Concurs 5UCV Startup: Les dades personals es tracten amb la finalitat d'identificar al representant i els membres de l'entitat que es presenta al concurs a l'efecte dels requeriments d'informació, comunicacions administratives i qualsevol altra finalitat relacionada amb la gestió del concurs 5UCV STARTUP.

 • Contractes Article 60: Gestió administrativa i econòmica de la contractació dels treballs de caràcter científic, tècnic o artístic que es realitzen amb entitats o persones físiques a l'empara de l'article 60 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari.

 • Contractes i licitacions: Gestió i seguiment dels contractes i licitacions públiques de la Universitat Jaume I. Control horari de treballadors d’empreses externes que presten serveis a les ubicacions de l’UJI. Control de qualitat dels subministraments i serveis. Realització d’estadístiques, enquestes de satisfacció i millora del servei en general.

 • Convocatòria d'ajudes postdoctorals: Gestió administrativa de les convocatòries d'ajudes postdoctorals de l'UJI. Gestió de la informació respecte dels beneficiaris de les ajudes.

 • Curs Capacitació Llengües: Gestió administrativa de les persones inscrites als Cursos Específics per a l'Obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o Llengües Estrangeres.

 • Doctorat: Gestió administrativa de l'expedient i processos associats dels doctorands, directors de tesis, tutors i tribunals d’avaluació. Ús acadèmic de les dades del doctorand, control d'assistència o aprofitament, jornades i activitats, d'accés i ús de recursos electrònics en línia, seguiment de qualificacions, treballs i publicacions, comunicació amb els usuaris, gestió de les tesis i elaboració d'estudis, estadístiques i controls de compliment normatiu. Gestió d’ajudes, resol·lució de conflictes i aspectes relacionats amb la propietat intel·lectual. Gestió d’events, difusió dels programes de doctorat i millora de la qualitat.

 • Donacions de cossos per a docència i investigació: Gestió del procés de donació de cossos per a la docència i investigació. Formalització i execució del contracte de donació.

 • Donacions UJI: Gestió de les donacions de caràcter voluntari a la Universitat Jaume I. Gestió de la informació per a tramitar les desgravacions fiscals corresponents a la seua aportació a la Universitat Jaume I, l’execució de la gestió econòmica de l’ingrés, informació de l‘evolució de la campanya de donació i de futures campanyes que es puguen realitzar, així com per a la realització d’estadístiques i el control de qualitat de les funcions que contempla la legislació universitària. Així mateix, per a l’activitat de transaccions econòmiques relatives al pagament d’ingressos de dret públic per part dels ciutadans.

 • Editorial: Edició i publicació de materials de la universitat i del mon educatiu i de la investigació. Gestió dels autors i editors. Millora de la qualitat i elaboració d'estadístiques.

 • Educació i Noves Tecnologies: Gestió de peticions i consultes per promoure la innovació i la millora en els processos d'ensenyament-aprenentatge mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Millora de la qualitat dels processos, de l'assessorament i de l'ús de les ferramentes.

 • Escola d'Estiu: • Organització de les activitats de l'Escola d'Estiu i Concilia l'Estiu. • Gestió administrativa i econòmica de les activitats. • Planificació de l'alimentació. • Resposta davant emergències.

 • ESMO - eIDAS-enabled Student MObility: Gestió d’identitats digitals dins del marc legal eIDAS i dels atributs acadèmics dins del projecte ESMO.

 • Estudis propis: Gestió administrativa del professorat extern dels estudis propis de postgrau i de formació continuada de la Universitat Jaume I. Difusió de l'oferta formativa pròpia de la Universitat.

 • Futur estudiantat: Difusió de l'oferta formativa i cultural de la Universitat.

 • Gestió Acadèmica: Gestió administrativa de l'expedient acadèmic de l'estudiantat de l'UJI. Ús acadèmic de les dades de l'estudiantat, control d'assistència a classes, d'accés a instal·lacions, d'accés i ús de recursos electrònics en línia, seguiment de qualificacions, comunicació amb l'estudiantat, gestió de les pràctiques, elaboració d'estudis, estadístiques i controls del compliment normatiu.

 • Gravació d'actes acadèmics: Difusió del coneixement, la ciència, la cultura i la tècnica, i la pròpia imatge de la Universitat, mitjançant la gravació i publicació d'intervencions en jornades, congressos i actes institucionals, acadèmics, científics, culturals o esportius.

 • Guia d'experts i expertes: Oferir una guia d'accés públic perquè els mitjans de comunicació puguen identificar ràpidament els experts i expertes en una determinada matèria.

 • In memoriam: Registre de les preferències dels membres de la comunitat universitària quant a la publicació de les seues dades a l'espai In Memoriam i el missatge de condol.

 • Institut de Noves Tecnologies de la Imatge: Gestió administrativa dels membres de l’Institut. Organització de congressos, seminaris i jornades. Difusió de les activitats de l’Institut. Foment de la col·laboració en investigació amb professorat d’universitats estrangeres.

 • Institut d'Economia Internacional: Gestió administrativa dels membres de l’Institut. Organització de congressos, seminaris i jornades. Gravació i difusió de les activitats de l’institut. Foment de la col·laboració en investigació amb professorat d’universitats estrangeres. Gestió administrativa d’ajudes i subvencions.

 • Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL): Gestió administrativa dels membres de l’Institut. Organització de congressos, seminaris i jornades. Gravació i difusió de les activitats de l’institut. Foment de la col·laboració en investigació amb professorat d’universitats estrangeres. Gestió administrativa d’ajudes i subvencions.

 • Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau - IUDESP: Gestió administrativa dels membres de l’institut i dels interessats en realitzar visites i estàncies de pràctiques o d’investigació, com a professorat o estudiantat visitant. Gravació, difusió i promoció de les activitats de l’IUDESP.

 • Investigació: Investigadora. Procediments administratius. Ensenyament universitari. Transferència de sol·licituds de beques al Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i al Ministeri de Ciència i Tecnologia. Transferència de sol·licituds de beques a la Generalitat Valenciana. Notificació a les persones sol·licitants de la denegació o concessió de la beca. Gestió de les sol·licituds d'estades breus de recerca.

 • Línia Ètica: Gestió de la Línia Ètica. La Línia Ètica és un canal confidencial -no anònim- per a comunicar conductes dutes a terme a la Universitat Jaume I que puguen resultar contràries al Codi Ètic, el Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Doctorat i els principis o regles ètiques i de bon govern.

 • Mobilitat interadministrativa per violència de gènere: Tramitació/Gestió de les sol·licituds de mobilitat interadministrativa per raó de violència de gènere.

 • Mobilitats: Gestió administrativa, acadèmica i econòmica d'alumnes, PAS i PDI de l'UJI i de personal extern a l'UJI que volen fer una estada per un programa de mobilitat o conveni. Difusió i promoció d'informació de l'UJI, del propi programa i entre institucions, gestió d'ajudes i elaboració d'enquestes, estadístiques i millora de la qualitat.

 • Mooc: Gestió dels usuaris i usuàries dels cursos en línia oberts i massius (MOOC), control d'accés a recursos electrònics en línia, seguiment de qualificacions, comunicació amb l'estudiantat i millora de la qualitat.

 • Olimpíades acadèmiques: Establir relació amb futur estudiantat i preparar la fase local de les Olimpíades acadèmiques.

 • Órgans de govern i representació: Gestió de les dades personals necessària per al funcionament dels órgans de govern i representació creats a l'empara dels Estatuts de la Universitat Jaume I, incloent: ▪ La gestió de nomenaments ▪ La gestió de les convocatòries de reunions ▪ La gestió de reunions per mitjans telemàtics ▪ L'elaboració d'actes, incloent videoactes ▪ La publicitat de l’activitat dels òrgans de la Universitat Jaume I entre la comunitat universitària. ▪ La publicitat de l’activitat dels òrgans de la Universitat Jaume I en virtut del principi de transparència. ▪ La comunicació de l’activitat dels òrgans de la Universitat Jaume I als mitjans de comunicació. ▪ La difusió d'informació de l'UJI a les persones participants.

 • Orientació i Inserció Professional: Orientació i promoció de la inserció laboral dels estudiants i titulats de la Universitat Jaume I. Intermediació laboral i gestió de l'agència de col·locació constituïda en la Universitat a l'empara del que es disposa en el Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació. Recerca, anàlisi i estudi de la inserció laboral dels estudiants i titulats de la Universitat Jaume I.

 • Paranimf: Gestió de la venda d'entrades i activitats del paranimf, estadístiques i millora de la qualitat.

 • Participants en projectes d'investigació: Gestionar la remuneració per la participació en projectes d’investigació.

 • Personal: Gestió administrativa i econòmica del personal funcionari i laboral de la Universitat Jaume I. Difusió d'informació rellevant en matèria laboral, formativa o sindical. Control horari del personal. Control d'accés i ús de recursos electrònics en línia. Elaboració d'informes, estadístiques, indicadors en matèria laboral i controls de compliment normatiu.

 • Personal jubilat: ● Gestió de les relacions de la Universitat Jaume I amb el col·lectiu ex-PDI i ex-PAS jubilat. ● Organització de trobades i actes socials i culturals amb personal jubilat de la Universitat. ● Difusió de l’oferta formativa, acadèmica, científica, millora professional i cultural de la Universitat Jaume I entre el col·lectiu personal jubilat de l’UJI. ● Creació d’estadístiques, enquestes i millora de la qualitat.

 • Pla RSU-ODS UJI: Validació interna de la proposta del Pla RSU-ODS UJI.

 • Pràctiques d'estudiantat d'altres centres docents: Gestió del Programa de pràctiques d'estudiantat d'altres centres docents espanyols.

 • Pràctiques externes: Suport a la realització de pràctiques externes. Gestió administrativa dels estudiants, tutors i persones de contacte d'empreses, comunicacions amb els implicats, difusió i millora de la qualitat.

 • Premis Marcadors ESTCE: Celebració i suport al premi als millors professors de secundària votats pels estudiants de l’ESTCE. Gestió del sistema de votacions per a estudiants de la zona d’influència UJI a professors dels seus centres i difusió dels resultats.

 • Processos selectius: Gestió dels participants en procediments de provisió de llocs de treball i mobilitat de la Universitat Jaume I.

 • ProDigital: Millorar les competències digitals del personal universitari (PDI i PTGAS), de l’estudiantat i de la societat en general, mitjançant la creació de recursos educatius oberts, digitals i multimèdia.

 • Programa d’ajudes per a estades docents anglès: Gestió del Programa d’ajudes per a estades docents breus de professorat visitant procedent d’universitats estrangeres per a impartir docència en anglès.

 • Programa Estudia i investiga: Fomentar la participació de l'estudiantat en la investigació des d'etapes primerenques. Gestió de les persones participants al programa (estudiantat i professorat), gestió de comunicacions amb persones que puguen tindre interés, difusió de continguts, realització d’estudis, enquestes, estadístiques.

 • Programa INTERGEN-UJI: Gestió de la participació en el programa de convivència intergeneracional – INTERGEN-UJI.

 • Programa UJILab Innovació: Gestió dels participants en el programa UJILab Innovació. Impulsar la cultura de la innovació en els estudiants de la Universitat Jaume I. Objectius específics: — Donar suport al desenvolupament i implantació de projectes innovadors liderats per equips multidisciplinaris d'estudiants (d'ara en avant grups). — Promoure la constitució de grups que participen en competicions internacionals en representació de la Universitat Jaume I, en els reptes desenvolupats per institucions i empreses i altres iniciatives similars. — Impulsar les col·laboracions amb l'entorn professional, empresarial i institucional de la universitat a través dels projectes que desenvolupen els estudiants. — Estimular la realització de treballs de fi de grau (TFG) i de treballs de fi de màster (TFM) en el si dels projectes d'innovació desenvolupats per grups d'estudiants (via addicional per al reconeixement i incentiu de les iniciatives dels grups). — Afavorir una actitud col·laborativa, proactiva i de tolerància a la incertesa a través dels projectes. — Impulsar la presa de decisions i l'orientació a l'acció dels estudiants.

 • Programa UniSalut-CV: Programa de col·laboració per a potenciar activitats educatives i culturals, d'investigació científica, desenvolupament tecnològic i d'innovació entre FISABIO, UJI, UPV i UMH.

 • Protocol en els supòsits d’assetjament: Prevenció, detecció i actuació en els supòsits d'assetjament a la Universitat Jaume I

 • Registre: Gestió administrativa del punt de registre oficial de la Universitat Jaume I.Facilitar la emissió electrònica de qualsevol sol·licitud o document a qualsevol servei de la Universitat en aquells procediments que no tenen tramitació electrònica i registrar electrònicament l'eixida de documents que van adreçats a altres organismes o institucions.

 • Registre d’Associacions de la Universitat Jaume I: Mantindre una relació actualitzada de les associacions de la Universitat Jaume I i donar publicitat d’aquestes.

 • Registre de grups d'investigació: Gestió administrativa dels grups d'investigació de la Universitat Jaume I.

 • Reserves d'espais i/o materials: Gestió de reserves d'espais i/o de materials de les instal·lacions esportives. Gestió de reserves i préstec de bicicletes.

 • Servei Sanitari: Seguiment i gestió de l'atenció a membres de la comunitat universitària per part del servei sanitari de la Universitat Jaume I.

 • Serveis externs: Gestió de l'ús dels serveis universitaris per part de terceres parts. Gestió dels participants en el Programa del Personal Acadèmic Visitant.

 • Single Sign-On: Gestió de les altes provisionals al sistema d'autenticació centralitzada de la Universitat Jaume I. Accés a serveis de l’UJI per a colectius que encara no tenen un altre vincle amb la Universitat.

 • SOD: Gestió i control de les sol·licituds de préstec interbibliotecari i la gestió econòmica associada a aquestes, si escau.

 • Tenda UJI: Gestió de la informació de clients i clientes de la plataforma virtual per a la venda i distribució comercial de les publicacions i dels productes oficials de la Universitat Jaume I de Castelló.

 • Tercers: Gestió administrativa i econòmica de les relacions amb terceres persones amb les quals s'efectuen transaccions econòmiques derivades de l'activitat de la Universitat.

 • Treballs acadèmics (Departament de Ciències de la Comunicació): Elaboració d'un treball acadèmic.

 • Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana: Gestió dels participants en les accions de divulgació general de la ciència i de difusió de la investigació coordinades per la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana del Vicerectorat d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica de la Universitat Jaume I. Entre les activitats principals de la seua programació anual, es troben: - Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència - Firujiciència - European Researchers’ Night - Setmana de la Ciència

 • Universitat per a Majors: Gestió dels participants i les activitats a nivell acadèmic, administratiu i econòmic del programa de la Universitat per a Majors de l'UJI. Suport a la gestió d’ajudes o subvencions i organització d’events per a la comunitat del programa. Creació d’estadístiques, enquestes, millora de la qualitat i controls de compliment normatiu. Difusió del programa i promoció de l’UJI.

 • Usuaris Servei Biblioteca: Gestió de la informació d'usuaris i usuàries per a la prestació dels serveis de Biblioteca - Centre de Documentació.

 • Videoactes sessions òrgans col·legiats: L’enregistrament de les reunions de l’òrgan té per finalitat: ▪ L’elaboració de una videoacta o acta digital. ▪ La publicitat de l’activitat dels òrgans col·legiats de la Universitat Jaume I entre la comunitat universitària. ▪ La publicitat de l’activitat dels òrgans col·legiats de la Universitat Jaume I en virtut del principi de transparència. ▪ La comunicació de l’activitat dels òrgans col·legiats de la Universitat Jaume I als mitjans de comunicació. ▪ L’ús dels videoenregistraments en un futur amb finalitats històriques i de recerca.

 • Videovigilància i control d'accés a instal·lacions: Control d'accés a dependències que, per les seues característiques, es consideren susceptibles de ser especialment protegides. Vigilància i protecció de béns.

 • Visites a la Universitat Jaume I: Gestió de la informació de les persones participants en els programes de visites a la Universitat Jaume I. Difusió a les persones participants de la Universitat Jaume I, les titulacions que s'imparteixen i les instal·lacions pròpies.

 • Voluntariat: Control i gestió del voluntariat, generació d’informes estadístics, difusió d’informació referent a activitats de voluntariat i altres finalitats derivades de l’activitat universitària.

 • Voluntariat Lingüístic: Contactar amb els voluntaris per a conformar les parelles lingüístiques i altres activitats pròpies del Voluntariat Lingüístic.

Informació proporcionada per: Oficina d’Innovació i Auditoria TI