UJI

Tractaments de dades en la Universitat Jaume I

Última modificació: 27/09/2018 | Font: OIATI
  • Tractaments institucionals de dades de caràcter personal amb finalitats de gestió i docència

    Els tractaments de dades personals que fa la Universitat Jaume I amb finalitats de gestió i de docència són de naturalesa pública i es creen per resolució del Rector. La responsabilitat interna dels mateixos s'assigna a l'òrgan o unitat administrativa que millor pot decidir sobre les finalitats concretes de cada tractament.

  • Tractaments de dades personals amb fins d'investigació

    Els tractaments de dades personals en la investigació estan sotmesos a les mateixes previsions legals que la resta de tractaments. En la Universitat Jaume I, quan aquest tractaments tenen el caràcter d'institucionals, es creen per resolució del Rector i s'assigna la responsabilitat interna dels mateixos a l'investigador principal o al responsable del grup de recerca que ha sol·licitat la seua creació.

  • Encarrecs de tractament realitzats per la Universitat Jaume I

    La Universitat Jaume I pot actuar com a encarregada del tractament de dades personals. La responsabilitat interna dels mateixos s'assigna a l'òrgan, unitat administrativa que millor pot realitzar les accions concretes de cada encàrrec o a l'investigador principal o al responsable del grup de recerca que ha rebut l'encàrrec.

Informació proporcionada per: Oficina d’Innovació i Auditoria TI