UJI

Tractaments de dades en la Universitat Jaume I

Última modificació: 27/09/2018 | Font: OIATI
  • Els tractaments de dades personals que fa la Universitat Jaume I amb finalitats de gestió i de docència són de naturalesa pública. La responsabilitat interna dels mateixos s'assigna a l'òrgan o unitat administrativa que millor pot decidir sobre les finalitats concretes de cada tractament.

  • Els tractaments de dades personals en la investigació estan sotmesos a les mateixes previsions legals que la resta de tractaments. En la Universitat Jaume I, quan aquest tractaments tenen el caràcter d'institucionals, es creen per resolució del Rector i s'assigna la responsabilitat interna dels mateixos a l'investigador principal o al responsable del grup de recerca que ha sol·licitat la seua creació.

  • La Universitat Jaume I pot actuar com a encarregada del tractament de dades personals. La responsabilitat interna dels mateixos s'assigna a l'òrgan, unitat administrativa que millor pot realitzar les accions concretes de cada encàrrec o a l'investigador principal o al responsable del grup de recerca que ha rebut l'encàrrec.

  • Model d'encàrrec de tractament de dades personals aplicable en els contractes que impliquen un tractament de dades personals del contractista com a encarregat i amb la Universitat Jaume I com a responsable.

  • Model d'acord de confidencialitat i privacitat en les dades personals en aquells contractes que puguen presentar la possibilitat incidental d'accedir a informació d'accés restringit.

  • Model de protecció de dades personals i privacitat amb clàusules generals per a incloure en els convenis de la Universitat Jaume I de Castelló i treballs de col·laboració a realitzar a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica de Universitats.

Informació proporcionada per: Oficina d’Innovació i Auditoria TI