Tractaments de dades en la Universitat Jaume I

27/09/2018 | OIATI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Tractaments institucionals de dades de caràcter personal amb finalitats de gestió i docència

Els tractaments de dades personals que fa la Universitat Jaume I amb finalitats de gestió i de docència són de naturalesa pública. La responsabilitat interna dels mateixos s'assigna a l'òrgan o unitat administrativa que millor pot decidir sobre les finalitats concretes de cada tractament.

Tractaments de dades personals amb fins d'investigació

Els tractaments de dades personals en la investigació estan sotmesos a les mateixes previsions legals que la resta de tractaments. En la Universitat Jaume I, quan aquest tractaments tenen el caràcter d'institucionals, es creen per resolució del Rector i s'assigna la responsabilitat interna dels mateixos a l'investigador principal o al responsable del grup de recerca que ha sol·licitat la seua creació.

Encarrecs de tractament realitzats per la Universitat Jaume I

La Universitat Jaume I pot actuar com a encarregada del tractament de dades personals. La responsabilitat interna dels mateixos s'assigna a l'òrgan, unitat administrativa que millor pot realitzar les accions concretes de cada encàrrec o a l'investigador principal o al responsable del grup de recerca que ha rebut l'encàrrec.

Model d'encàrrec de tractament de dades personals

Model d'encàrrec de tractament de dades personals aplicable en els contractes que impliquen un tractament de dades personals del contractista com a encarregat i amb la Universitat Jaume I com a responsable. Les dades personals de la gestió dels convenis, contractes o licitacions es tracten segons s'indica a https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U083

Model d'acord de confidencialitat i privacitat

Model d'acord de confidencialitat i privacitat en les dades personals en aquells contractes que puguen presentar la possibilitat incidental d'accedir a informació d'accés restringit. Les dades personals de la gestió d'aquests contractes es tracten segons s'indica a https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U083.

Model de protecció de dades personals en convenis i treballs baix l'article 83 de la LOU

Model de protecció de dades personals i privacitat amb clàusules generals per a incloure en els convenis de la Universitat Jaume I de Castelló i treballs de col·laboració a realitzar a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica de Universitats. Les dades personals de la gestió dels convenis i contractes es tracten segons s'indica a https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U083.

Informació proporcionada per: Oficina d’Innovació i Auditoria TI