Gravació audiovisual i difusió de les defenses de tesi doctoral en línia

24/11/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La defensa d'una tesi doctoral és un procés contemplat a l'article 14 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. En el mateix es recull la possibilitat de presenciar la part pública de l’acte per qualsevol persona, així com fer preguntes per part d'aquelles persones assistents amb categoria de doctor. La Universitat Jaume I de Castelló pren les mesures necessàries per a protegir la privacitat i els drets dels participants en el procés. Per això, com a responsable final del tractament de les dades personals que empara la gestió de les diferents activitats de l’Escola de Doctorat, disposa del tractament correctament definit al Registre d’Activitats de Tractament

Addicionalment, per a aquells casos en els quals la defensa de la tesi es faça íntegrament de forma no presencial (en línia), es defineixen una sèrie de mecanismes que permeten assimilar aquesta situació, tradicionalment presencial, a l’activitat en línia, emparats en l'article 29 del Reglament de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals de l'UJI.

En cas d’haver-hi estudiantat amb necessitats educatives s’haurà de comunicar al tribunal, el qual demanarà el suport dels tècnics del Pla d’Atenció a la Diversitat (Unitat de Diversitat i Discapacitat de l’USE) per a analitzar les adaptacions necessàries. A més, es defendran els drets previstos en la normativa de protecció de dades per a col·lectius com les víctimes de violència de gènere, terrorisme, identitat protegida, etc.; en aquests casos cal contactar amb protecciondatos@uji.es per a definir la forma de procedir.

Per a poder garantir els drets arreplegats en l’exercici de l'article 14.4 del citat Reial Decret, s'habilita la difusió pública mitjançant videoconferència per a totes aquelles persones que vulguen accedir a aquesta part de la defensa. En aquests casos, es requereix que les persones que accedisquen a la videoconferència com a espectadores ho sol·liciten a l’Escola de Doctorat i ho facen sense activar la càmera i el micròfon, ja que qualsevol imatge o vídeo pot quedar enregistrat o difós sense restriccions, donat el caràcter d'aquesta part pública. Pel fet de demanar l’accés es considera que es consenteix el tractament de les seues dades personals, tal com es recull al clausulat de les activitats de tractament de protecció de dades de l’escola de Doctorat del final d’aquest document. En cas de fer qualsevol intervenció, sempre que es complisquen les condicions necessàries, les persones que intervinguen donen el seu consentiment i queden informades del fet que la seua intervenció serà enregistrada i difosa en les mateixes condicions que la resta de participants, bé de forma audiovisual o bé mitjançant un canal de missatgeria específic.

Per altra banda, també s’informa de l’enregistrament de la sessió pública de l’acte de defensa, el qual és necessari per a poder deixar constància de l’acte, per a poder atendre possibles reclamacions i denúncies o per a poder atendre les eventuals auditories de les diferents agències de qualitat encarregades de la supervisió dels programes de doctorat. Pel fet de participar i activar la càmera o micròfon s’informa que es procedirà a l’enregistrament d’aquesta activitat per a les finalitats úniques descrites, totes elles dins del procés habitual de gestió acadèmica de la defensa d’una tesi doctoral.

L'espai destinat a la realització de l’acte ha de garantir l'absència de terceres persones no concernides i es recorda l’exclusió de responsabilitat de la institució universitària en relació amb l'afectació de la vida privada o familiar de les persones participants, bé com a defensa de la tesi, tribunal o com a públic assistent.

En el cas de negació a la gravació per part de la persona que defensa la tesi o del tribunal que l’avalua, s’impossibilita la participació en la defensa o avaluació. També impossibilita l’oportunitat de participar en el cas d’intervencions pel públic qualificat per a fer preguntes.

La gravació d’aquest acte públic es conservarà mentre siga requerit pels seus valors docents i d’avaluació de la qualitat, així com per a atendre altres obligacions legals. A aquests efectes s’utilitzarà la carpeta compartida que establisca l’Escola de Doctorat. Una vegada finalitzat el període de conservació es procedirà a l’esborrat d’acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

A més, qualsevol persona que accedisca a la part pública de la defensa té prohibida la gravació o retransmissió, difusió o qualsevol altre tractament del contingut per altres mitjans no autoritzats per la Universitat Jaume I de Castelló, en la seua totalitat o de forma parcial. Qualsevol acció en aquest sentit serà considerada com a una vulneració del dret a l'honor i la imatge dels participants, contra els drets de propietat industrial, contra la normativa de protecció de dades i altres regulacions vigents.

Si es produeixen incidents tècnics durant la realització de l’acte la persona que realitza la defensa o els membres del tribunal poden posar-se en contacte amb el CAU per a intentar resoldre’l. Es recomana:

  • Contactar amb el CAU per tal de conéixer l’abast de la problemàtica i de la possible resolució immediata. 
  • En cas que no es puga resoldre en els primers 15 minuts, es proposa contactar a través del correu institucional amb tots els participants implicats i proposar un canvi d’hora/dia.
  • Informar l’Escola de Doctorat de la problemàtica generada i del nou dia i hora proposats per a la realització de la defensa. 
     

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Universitat Jaume I

Finalitat del tractament: Gestió administrativa de l'expedient i processos associats al doctorat dels doctorands, directors de tesis, tutors, avaluadors, experts i tribunals d’avaluació. Gestió d’events, difusió dels programes de doctorat i millora de la qualitat.

Legitimació: La legitimació es basa en la Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats i en el Reial Decret 99/2011 d’estudis de Doctorat i les resolucions de la Rectora i del Vicerectorat d'investigació i Transferència relacionades amb l'activitat de doctorat. La gestió com a assistent als events organitzats es basa en el vostre consentiment.

Destinataris: Altres universitats o centres educatius amb els quals s'acorde, mitjançant conveni, la cotutela de tesis o estades de doctorands. Agències oficials d’avaluació dels programes de doctorat i altres administracions públiques d’educació. En el cas de doctorands amb convenis on s’incloga la contractació per part d’una empresa es cediran les dades mínimes identificatives, per a poder accedir a la mateixa, dels doctorands i del personal de l’UJI que intervinguen en el procés.
En el cas de beques o ajudes gestionades per l'escola de doctorat es comunicaran les resolucions de les mateixes als organismes o institucions relacionats per a la gestió econòmica demanada. Aquelles previstes en les normes vigents. La defensa de tesis doctorals realitzades en línia es pot transmetre per videoconferència, amb imatges i vídeo dels assistents. L'UJI te allotjats part dels seus sistemes d'informació en proveïdors de serveis al núvol, tenint tots ells les garanties necessàries d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

Drets: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i a la limitació o l’oposició al tractament adreçant-se a la Secretaria General de l’UJI mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.

Procedència de les dades: Les dades administratives dels doctorands, tutors, directors, avaluadors i membres de tribunals són facilitades pels mateixos interessats. Les dades relacionades amb els expedients són facilitades pels mateixos doctorands, doctors o pels tutors i directors, aíxi com per part d’experts i tribunals avaluadors de l’activitat realitzada. També s’inclouen dades de fonts públiques com les que provenen de publicacions o dades de contacte d’altres centres d’ensenyament superior o empreses. Les dades d’events són facilitades pels mateixos interessats.

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre aquest tractament de dades a https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U076
 

Informació proporcionada per: Secretaria General