Criteris per al tractament de dades personals en tesis doctorals, TFM i TFG

30/09/2020 | OIATI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La realització de tesis doctorals, treballs finals de Grau (TFG) o treballs finals de Màster (TFM) pot comportar, en ocasions, el tractament de dades referides a persones físiques identificades o identificables. El tractament d’aquestes informacions ha de fer-se d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb la normativa sobre tesis doctorals subjectes a confidencialitat i tractament de dades personals en treballs acadèmics, aprovada en la sessió́ número 1-2018 del Consell de Govern del dia 31 de gener de 2018, que en el capitol II estableix els criteris a aplicar:

CAPÍTOL II

CRITERIS PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS EN TESIS DOCTORALS I EN TREBALLS FI DE GRAU O DE MÀSTER

Article 7. Utilització de dades en la realització de TFG i TFM

 1. Per a la realització de TFG o TFM s’han d’utilitzar exclusivament dades anònimes. Aquest anonimat s’ha de garantir en totes les fases del tractament.

 2. Si, excepcionalment i de manera justificada a criteri del director del treball, es feren servir dades de persones identificades o identificables, l’estudiant serà responsable de complir les exigències legals previstes i, en particular, d’informar les persones afectades de la finalitat concreta del tractament, de la seua identitat com a responsable de les dades, de la seua adreça postal i electrònica, i de la possibilitat d’exercir els drets que confereix la vigent legislació de protecció de dades de caràcter personal.

Article 8. Utilització de dades en la realització de tesis doctorals

 1. Per a la realització de tesis doctorals s’han d’utilitzar preferentment dades anònimes. Aquest anonimat s’ha de garantir en totes les fases del tractament. Siel tractament anònim de les dades no és possible, el tractament podrà tindre naturalesa pública o privada.

 2. Seran de naturalesa pública y estaran sota la responsabilitat de la Universitat Jaume I els tractaments de dades personals que es porten a terme amb finsd’investigació i per al desenvolupament d’una tesi doctoral que reunisquen lescondicions següents:

  1. a)  Formen part d’un dels plans anuals de promoció de la investigació de laUniversitat Jaume I.

  2. b)  Es porten a terme dins d’un grup d’investigació de l’UJI i per part depersonal investigador que forme part de la plantilla de la Universitat.

  3. c)  El director de la tesi siga personal de l’UJI i assolisca la responsabilitat deprendre les decisions oportunes sobre les finalitats i els mitjans del tractament al qual seran sotmeses les dades de caràcter personal. Eldirector de la tesi o l’investigador principal del grup d’investigació seràdesignat com a responsable intern de les dades sotmeses a tractament.

  4. d)  Els mitjans de tractament de les dades personals estiguen sota el controldel director de tesi o del grup d’investigació, ja siga directament o per mitjà d’un contracte d’encàrrec de tractament dels prevists en l’article 12de la LOPD.

 3. La resta de tractaments de dades personals que es porten a terme amb finsd’investigació i per al desenvolupament d’una tesi doctoral, són responsabilitat de l’investigador que ha de complir les exigències legals previstes i, en particular, d’informar les persones afectades de la finalitat concreta del tractament, de laseua identitat com a responsable de les dades, de la seua adreça postal ielectrònica, i de la possibilitat d’exercir els drets que confereix la vigent legislacióde protecció de dades de caràcter personal.

Article 9. Inscripció al registre

El fitxers o tractaments de naturalesa pública que siguen responsabilitat de la Universitat Jaume I han de ser incorporats al registre de tractaments amb dades de caràcter personal, per a la qual cosa els directors de tesi o investigadors principals ho han de notificar a l’adreça de correu electrònic protecciodades@uji.es.

Disposició addicional

Quant a la comunicació als grups d’investigació de dades personals de les quals és responsable la Universitat, s’ha d’estar als criteris que adopte el Consell de Direcció enel marc del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

Disposició transitòria

Fins que entre en vigor la reforma de la LOPD, el fitxers o tractaments de naturalesa pública que siguen responsabilitat de la Universitat Jaume I a més s’han de notificar al Registre General de Protecció de Dades.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Procediment per a la presentació, autorització, defensa i publicació de tesis doctoral subjectes a tractament de confidencialitat aprovat pel Consell de Govern núm. 1-2016, de 28 de gener de 2016.

 

Per tant, sempre que la finalitat ho permeta és recomanable emprar en la investigació i, amb major justificació en l’elaboració de TFG o TFM, dades anònimes, de manera que les persones que realitzen els tractaments no puguen vincular les mateixes a persones físiques en cap fase dels mateixos.

Si es tracten dades personals caldrà obtindre el informe favorable de la Comissió Deontològica abans de iniciar els treballs.

 

 

 

Informació proporcionada per: Oficina d’Innovació i Auditoria TI