Procediment de creació de tractaments amb dades de caràcter personal per part dels grups d'investigació

24/11/2021 | OIATI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 

La Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I és l'òrgan encarregat d'avaluar i fer el seguiment dels projectes d’investigació científica i treballs de tesi doctoral i final de màster que es realitzan a la Universitat Jaume I i que impliquen: 

 • Procediments amb éssers humans: estudis observacionals i procediments invasius.
 • Utilització de mostres biològiques de procedència humana (com ara cèl·lules troncals embrionàries o línies derivades d’elles procedents de pre-embrions sobrants, teixits biològics o altre tipus de mostres).
 • Utilització de dades de caràcter personal.

Queden excloses de l’àmbit d’actuació de la Comissió, els assaigs clínics amb medicament i productes sanitaris. Aquests procediments han de ser avaluats i informats per un Comité Ètic d'Investigació amb medicaments (CEIm) acreditat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. A Castelló, estan acreditats els comités de l'Hospital General Universitari de Castelló i del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Estan exclosos de l'àmbit d'actuació d'aquest comité els procediments que impliquen implantacions d'òrgans, teixits i cèl·lules de qualsevol oritge.  

També d'autoritzar la difussió d'enquestes d'investigació adreçades a la comunitat universitària. En aquest darrer cas, la sol·licitud, que contindrà el contingut requerit en el protocol que regula la difussió, s'adreçarà al Vicerectorat mitjançant el registre electrònic general i no mitjançant l'assistent automatizat de la Comissió Deontològica.

Podeu trobar més informació a la pàgina web de la Comissió DeontològicaSi el projecte inclou tractament de dades personals, cal contactar amb l'Oficina d'Innovació i Auditoria TI de la Universitat Jaume I en el contacte protecciondatos@uji.es. L'Oficina d'Innovació i Auditoria TI concertarà una reunió la persona sol·licitant durant la qual es concretaran els aspectes següents del tractament:

 • Naturalesa i origen de les dades a tractar.
 • Finalitat del tractament.
 • Forma de recollida i de tractament de les dades (manual, automatitzat, mixt).
 • Responsable intern del tractament.
 • Nivell de les mesures de seguretat a aplicar a les dades.
 • Comunicacions, encàrrecs a tercers, transferències internacionals, etc.

D'acord amb l'article 30 del Reglament de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals de l'UJI:

 • Amb eixa informació l'Oficina d'Innovació i Auditoria TI tramitarà la inscripció en el registre d'activitats de tractament (RAT) de la Universitat Jaume I.
 • El responsable intern haurà d'elaborar el corresponent Document de Seguretat i aplicar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat en el tractament.

No tenen la consideració de tractaments de dades personals aquells que processen o tracten informació que haja estat prèviament desagregada i no siga posible , en cap moment del processament, vincular les dades tractades amb persones físiques identificades o identificables.

Informació proporcionada per: Oficina d’Innovació i Auditoria TI