UJI

Procediment de creació de tractaments amb dades de caràcter personal per part dels grups d'investigació

Última modificació: 06/05/2019 | Font: OIATI

 

Comissió Deontològica i del Comitè Ètic de Benestar Animal de la Universitat Jaume I

Investigació amb èssers humans

Tipus de projectes

Correspon avaluar i fer el seguiment dels projectes d’investigació científica i treballs de tesi doctoral i final de màster que es realitzan a la Universitat Jaume I i que impliquen: 

  • Experimentació clínica amb éssers humans.
  • Utilització de mostres biològiques de procedència humana (com ara cèl·lules troncals embrionàries o línies derivades d’elles procedents de pre-embrions sobrants, teixits biològics o altre tipus de mostres).
  • Utilització de dades de caràcter personal.

Queden excloses de l’àmbit d’actuació de la Comissió, els assaigs clínics amb medicament i les implantacions en humans d’òrgans, teixits i cèl·lules. 

El Reglament de la Comissió Deontològica i del Comitè Ètic de Benestar Animal de la Universitat Jaume I, en el seu article 6. h) estableix el següent:

“En la investigació amb persones a la Universitat Jaume I s’han d’utilitzar, sempre que siga possible, sistemes anònims de recollida de dades, que impedisquen identificar les persones participants en les mateixes. Quan açò no siga possible, s’ha de tindre en compte que el tractament de dades estarà emparat per la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. El personal investigador serà responsable de complir les exigències legals previstes i, en particular, d’informar les persones participants de la finalitat concreta del tractament, del grup d’investigació responsable de les dades, la seua adreça postal i electrònica i de la possibilitat que confereix la vigent legislació de protecció de dades de caràcter personal d’exercir el dret d’accedir a aquestes dades, rectificar-les, cancel·lar-les, limitar el seu ús, oposar-se al seu tractament així com a la seua portabilitat o de revocar qualsevol consentiment donat prèviament."

En concret, el procediment de sol·licitud de creació, modificació o supressió de tractaments amb dades de caràcter personal està dissenyat en diverses fases a seguir, tal i com es detalla a continuació.

Si es tracten dades personals caldrà obtindre el informe favorable de la Comissió Deontològica abans de iniciar la investigació. 

Una vegada feta la sol·licitud a la comissió deontologica, l'Oficina d'Innovació i Auditoria TI concertarà una reunió presencial amb el sol·licitant durant la qual es concretaran els aspectes següents del tractament:

  • Naturalesa i origen de les dades a tractar.
  • Finalitat del tractament.
  • Forma de recollida i de tractament de les dades (manual, automatitzat, mixt).
  • Responsable intern del tractament.
  • Nivell de les mesures de seguretat a aplicar a les dades.
  • Comunicacions, encàrrecs a tercers, transferències internacionals, etc.

Amb eixa informació l'Oficina d'Innovació i Auditoria TI tramitarà la inscripció en el registre d'activitats de tractament (RAT) de la Universitat Jaume I.

El responsable intern haurà d'elaborar el corresponent Document de Seguretat i aplicar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat en el tractament.

No tenen la consideració de tractaments de dades personals aquells que processen o tracten informació que haja estat prèviament desagregada i no siga posible , en cap moment del processament, vincular les dades tractades amb persones físiques identificades o identificables.

Informació proporcionada per: Oficina d’Innovació i Auditoria TI