UJI

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Última modificació: 12/05/2015 | Font: SG

L'exercici del dret d'accés a la informació pública es troba regulat en la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i bon govern, i en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Si desitja accedir a informació diferent a la publicada en aquesta web, haurà de presentar la corresponent sol·licitud a través del Registre General de la Universitat, del seu Registre Electrònic o per qualsevol altre mitjà admès en Dret, adreçada a Secretaria General.

Informació proporcionada per: Secretaria General