UJI

Secretaria General

Última modificació: 27/09/2018 | Font: SCP

Cristina Pauner Chulvi

Professora titular de Dret Constitucional en el Departament de Dret Públic de la Universitat Jaume I. La seua investigació i producció científica se centra en l'estudi de les llibertats d'expressió i informació, privacitat i protecció de dades. Ha dirigit i participat en projectes d'R+D europeus i nacionals sobre aquestes matèries. Pel que fa a la gestió universitària, va ser degana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I.

 • Secretaria del Claustre, Consell de Govern i Consell de Direcció.
 • Coordinar la fe pública dels acords dels òrgans col·legiats, la formació i la custòdia de les actes.
 • Promoure sistemes per a supervisar, organitzar i agilitar els procediments administratius.
 • Coordinar l'Arxiu General i del Registre General de l'UJI.
 • Dirigir i assegurar els processos de fe pública i de registre oficial.
 • Elaborar i organitzar els processos d'informació sobre acords, normatives, etc.
 • Elaborar la memòria anual general de l'UJI incorporant criteris i indicadors d’RSU.
 • Gestionar el sistema de delegacions de competències i de signatura de la rectora.
 • Gestionar i supervisar el registre d'associacions, representacions, etc.
 • Gestionar la subscripció de convenis institucionals.
 • Desenvolupar la normativa.
 • Coordinar les polítiques de transparència de l'UJI.
 • Realitzar qualsevol altra competència que li delegue la rectora o li conferisquen la legislació vigent, els presents estatuts i els reglaments universitaris.

Tauler de reunions

Secretaria General
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9424
Adreça electrònica: secgen@uji.es
Persones de contacte: María Dolores Ángel Luis / María José Ferre Domènech

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions